BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çin’de 11 yı­lın en yük­sek fa­iz in­di­ri­mi...

Çin’de 11 yı­lın en yük­sek fa­iz in­di­ri­mi...

Çin’de son 1997’den bu ya­na ge­çen 11 yı­lın en bü­yük fa­iz in­di­ri­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.Çin’de son 1997’den bu ya­na ge­çen 11 yı­lın en bü­yük fa­iz in­di­ri­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Ey­lül or­ta­sın­dan bu ya­na fa­iz­le­ri 4 de­fa dü­şü­ren Çin Mer­kez Ban­ka­sı, ban­ka­la­rın mecburi kar­şı­lık­la­rı­nı bü­yük ban­ka­lar i­çin 100 baz pu­an, kü­çük ban­ka­lar i­çin 200 baz pu­an dü­şür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Fa­iz in­di­rim ka­ra­rı­nın e­ko­no­mi­de bü­yü­me­nin de­va­mı i­çin ban­ka­cı­lık sis­te­min­de ye­ter­li li­ki­di­te bu­lun­ma­sı için a­lın­dı­ğı­nı be­lir­ten Mer­kez Ban­ka­sı, ban­ka­da bu­lun­ma­sı ge­re­ken mev­du­a­tın o­ra­nı­nı yüz­de 17’den yüz­de 16’ya indirdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT