BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­da­le­tin bu mu dün­ya?

A­da­le­tin bu mu dün­ya?

Erkek­ler ya­ya ya­yı­la ki­lo alır­ken, beş yüz gram faz­la­lı­ğı bi­le dan­ka­da­nak yü­zü­ne vu­ru­lan ka­dın­la­rın sen­di­ka­sı ‘Şiş­man­la­dın SEN’ bu ada­let­siz­li­ğe kar­şı du­ra­rak Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si’ne baş­vur­du.Erkek­ler ya­ya ya­yı­la ki­lo alır­ken, beş yüz gram faz­la­lı­ğı bi­le dan­ka­da­nak yü­zü­ne vu­ru­lan ka­dın­la­rın sen­di­ka­sı ‘Şiş­man­la­dın SEN’ bu ada­let­siz­li­ğe kar­şı du­ra­rak Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si’ne baş­vur­du. “Sn. AİHM Yet­ki­li­le­ri! Ba­sın­da da­na gi­bi pun­to­lar­la “36 be­den­se­niz ar­tık in­ce de­ğil­si­niz” ha­ber­le­ri çık­tık­ça dep­res­yo­nun pen­çe­si­ne dü­şen ka­dın­lar, ‘faz­la var­sa­yı­lan’ ki­lo­la­rı yü­zün­den se­rum­la bes­le­ne­cek ha­le gel­miş­ler­dir. İki üç ki­lo faz­la­lı­ğı olan­lar bi­le, rö­gar ka­pa­ğı hır­sız­lı­ğı yap­mış­ça­sı­na suç­lan­mak­tay­ken er­kek­ler üze­rin­de bu bas­kı­nın zer­re­si yok­tur. Ke­yif­le gö­bek bağ­la­mak­ta­dır­lar!..” di­ye baş­la­yan da­va di­lek­çe­si­ne AİHM’den ge­len ce­vap şöy­ley­di: “Sa­yın Da­va­cı! Ev­ren­sel Er­kek Hak­la­rı Bil­di­ri­si’nde de yer al­dı­ğı şek­liy­le, o gö­bek de­ğil ‘Türk Ka­sı’dır... Yu­ka­rı­dan ba­kın­ca ayak­la­rı­nı gö­re­bi­len er ki­şi gö­bek­li sa­yıl­maz. O da gö­bek de­ğil­dir. Lütv­vven!! tat­lı bir ka­vis o!.. O, er­ke­ğin va­ro­luş­çu ta­ra­fı­dır, dı­şa­vu­rum­dur bi­le di­ye­bi­li­riz, de­dik bi­le... Ka­rar aşa­ma­sın­da ‘gö­be­ğin eti­mo­lo­jik ta­ri­hi, er­kek uy­gar­lı­ğın­da­ki ye­ri ve öne­mi’ de­rin­le­me­si­ne araş­tı­rıl­mış­tır. Or­hun Ya­zıt­la­rın­da da­hi “Al­per Tun­ga doy­du mu , do­bik gö­bek sal­dı mı, ye ko­çum ya­ra­sın, im­di iş­kem­be yır­tu­lur” yaz­mak­ta­dır... Bir er­kek ki­lo alın­ca bu­na­lı­ma gir­mez. He­men di­ye­te baş­la­maz, ağ­la­maz. Fi­zi­ğiy­le hiç­bir şe­kil­de kav­ga­ya gir­mez, yer içer, key­fi­ne ba­kar...”Da­yı­oğ­lu­nu da bak­la­va­dan kay­bet­tiy­dik, par­mak­la­rı hâ­lâ şer­bet­liy­di” de­mek­ten sa­kın­maz. Erit­me­ye kı­ya­maz, hat­ta gö­be­ğiy­le duy­gu­sal bağ ku­rar. Ay­rı­ca gö­bek er­ke­ği zen­gin gös­te­rir. Kay­nak: Nos­tal­ji-pe­şin sa­tan, ve­re­si­ye sa­tan pos­te­ri Bu ap­li­ke or­gan ki­şi­den ba­ğım­sız ha­re­ket ede­bi­lir. Di­rek­si­yon çe­vi­rir­ken gö­bek atı­yor iz­le­ni­mi ve­re­bi­lir, ku­man­da-ta­bak-kül­lük seh­pa­sı ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir, kö­şe­yi on­dan ön­ce dö­ne­bi­lir, hat­ta ge­ce­le­ri ken­di ken­di­ne buz­do­la­bı­na gi­de­bi­lir. Tüm bun­la­rı yü­zü­ne vur­mak, “abi o gö­bek Çer­no­bil’den son­ra mı çık­tı?” “or­gan ba­ğı­şı yap­ma­yı dü­şün­mü­yor mu­sun? Pu­ha­ha” gi­bi­sin­den so­ru­lar ve Go­og­le Earth Ko­or­di­nat­la­rı’nı sor­mak in­san­lık ayı­bı­dır... So­nuç iti­ba­riy­le da­va­nız ve “ha­ki­ka­ten yav, al­dı ba­şı­nı gi­di­yor” di­ye­bil­mek için ken­di mut­fak­tan çı­kar­ken gö­be­ği­nin sa­lo­na var­mış ol­ma­sı şar­tı­nı ara­yan er­kek­ler adı­na yap­tı­ğı­nız Eti­yop­ya’ya il­ti­ca ta­le­bi­niz red­de­dil­miş­tir... Ni­nem diyor ki: Şal­va­rın ipek­li­si, er­ke­ğin gö­bek­li­si...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT