BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Per­so­ne­le mes­le­ki etik der­si ve­ri­le­cek

Per­so­ne­le mes­le­ki etik der­si ve­ri­le­cek

Dev­let Ba­kan­lı­ğı Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­nın “Ka­mu Per­so­ne­li Uy­gu­la­ma Ge­nel­ge­si” Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı. Ge­nel­ge­ye gö­re, ku­rum­lar ta­ra­fın­dan, per­so­ne­lin, gö­rev­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de ada­let, dü­rüst­lük, say­dam­lık, ta­raf­sız­lık ve gü­ve­ni­lir­lik il­ke­le­ri­ne uyum­la­rı­nın mak­sa­dıy­la “Mes­le­ki Etik İl­ke­le­ri ve Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le”...Dev­let Ba­kan­lı­ğı Dev­let Per­so­nel Baş­kan­lı­ğı­nın “Ka­mu Per­so­ne­li Uy­gu­la­ma Ge­nel­ge­si” Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı. Ge­nel­ge­ye gö­re, ku­rum­lar ta­ra­fın­dan, per­so­ne­lin, gö­rev­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de ada­let, dü­rüst­lük, say­dam­lık, ta­raf­sız­lık ve gü­ve­ni­lir­lik il­ke­le­ri­ne uyum­la­rı­nın mak­sa­dıy­la “Mes­le­ki Etik İl­ke­le­ri ve Yol­suz­luk­la Mü­ca­de­le”, ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin sa­hip ol­du­ğu hak ve öz­gür­lük­ler ko­nu­sun­da­ki bi­linç se­vi­ye­le­ri­nin yük­sel­til­me­si mak­sa­dıy­la “Ka­mu Gö­rev­li­le­ri Sen­di­ka­cı­lı­ğı”, doğ­ru­dan halk­la ile­ti­şim içe­ri­sin­de bu­lu­nan­la­ra da “Halk­la İliş­ki­ler ve Dav­ra­nış Ku­ral­la­rı” ve “İle­ti­şim” ko­nu­la­rın­da eği­tim ve­ril­me­si sağ­la­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT