BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > He­def o­lim­pi­yat­lar

He­def o­lim­pi­yat­lar

“Hem fi­zi­ki altya­pı­sı­nı hem de in­san kay­nak­la­rı­nı en iyi şe­kil­de or­ga­ni­ze ede­rek 2020 olim­pi­yat­la­rı için ev sa­hi­bi ol­mak is­ti­yo­ruz. Bu­nu sağ­la­ma­nın gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­ca­ğız”> Devlet Arık ANKARA İHA ­Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın a­çı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı­ğı şû­ra­ya; S­por­dan So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu (sağ­da), Da­nış­tay Baş­ka­nı Mus­ta­fa Bir­den (sol­da) ve Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ha­san Ger­çe­ker de (soldan 2.) ka­tıl­dı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, “Tür­ki­ye’yi eko­no­mi ala­nın­da dün­ya­nın 10 ül­ke­sin­den bi­ri ha­li­ne ge­tir­me he­de­fi­miz, spor ko­nu­sun­da da ge­çer­li­dir” de­di. Er­do­ğan, Mil­li Eği­tim Şû­ra Sa­lo­nu’nda dün baş­la­yan 6. Spor Şû­ra’sı­nın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; 2020 olim­pi­yat­la­rı için ha­zır­lık­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu or­ga­ni­zas­yo­nu al­mak is­te­dik­le­ri­ni di­le ge­tir­di. Olim­pi­yat dü­zen­le­me­miş ül­ke­le­rin bu oyun­lar­da id­di­alı ha­le ge­le­me­di­ği­ni ifa­de eden Baş­ba­kan Er­do­ğan, hem fi­zi­ki alt ya­pı­sı­nı hem de in­san kay­nak­la­rı­nı en iyi şe­kil­de or­ga­ni­ze ede­rek olim­pi­yat­lar­da id­di­alı ol­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. GENÇ­LE­Rİ YÖN­LEN­Dİ­RE­LİM 2020 yı­lın­da ev sa­hip­li­ği ya­pa­rak ve gö­ğüs ka­bar­tan ba­şa­rı­lar ka­za­na­rak olim­pi­yat spor­la­rın­da ön­de ge­len ül­ke­ler ara­sı­na gi­ri­le­ce­ği­ni söy­le­yen Baş­ba­kan Er­do­ğan şöy­le ko­nuş­tu; “Ço­cuk­la­rı­mı­zın sa­de­ce zi­hin­le­ri­nin ve gö­nül­le­ri­nin de­ğil, be­den­le­ri­nin eri­şi­mi­ni de ih­mal et­me­me­li­yiz. Genç­le­ri­mi­zin bil­gi­sa­yar, in­ter­net, te­le­viz­yon ve hat­ta cep te­le­fo­nu gi­bi ko­nu­la­ra gö­mü­lüp kal­ma­ma­la­rı için spo­ru ca­zip bir al­ter­na­tif ha­le ge­tir­me­li­yiz. Di­ğer pek çok alan­da ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye’nin spor­cu­la­rı ile, ta­kım­la­rı ile dün­ya ça­pın­da bir mar­ka ha­li­ne gel­me­si­ni is­ti­yo­ruz. Fe­de­ras­yon­la­rın özerk­li­ği, spon­sor­luk uy­gu­la­ma­sı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı, ba­şa­rı­lı spor­la­rın ve spor­cu­la­rın teş­vi­ki, ku­lüp­le­rin des­tek­len­me­si, te­sis­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si gi­bi uy­gu­la­ma­lar­la bü­yük bir atı­lım baş­lat­tık. Fut­bol­da önü­müz­de­ki yıl UE­FA fi­na­li­ne, vo­ley­bol­da Av­ru­pa er­kek­ler şam­pi­yo­na­sı­na, yüz­me­de Av­ru­pa şam­pi­yo­na­sı­na ev sa­hip­li­ği ya­pa­ca­ğız. 2010’da bas­ket­bol­da dün­ya şam­pi­yo­na­sı, 2011 yı­lın­da te­nis­te dün­ya şam­pi­yo­na­sı, 2012’de at­le­tizm­de dün­ya şam­pi­yo­na­sı ül­ke­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek. 2020’de de ne ya­pıp ya­pıp, olim­pi­yat­la­rı ala­lım.” ÇA­LIŞ­MA­LA­RI­MIZ SÜ­RÜ­YOR Şû­ra­da ko­nu­şan Spor­dan So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu da; Tür­ki­ye’nin bu­gü­ne ka­dar bir­çok bü­yük or­ga­ni­zas­yo­na ev sa­hip­li­ği yap­tı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Bü­tün bun­lar 2020 Olim­pi­yat Oyun­la­rı’na gö­tü­re­cek gös­ter­ge­ler­dir. Bu oyun­la­ra İs­tan­bul’un ev sa­hip­li­ği yap­ma­sı için eli­miz­den ge­len gay­re­ti gös­te­re­ce­ğiz” de­di. Genç­lik Spor Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Ata­lay ise; olim­pi­yat dü­zen­le­ye­bil­mek için bir­çok or­ga­ni­zas­yo­nu Tür­ki­ye’ye al­dık­la­rı­nı ifa­de ede­rek “Spor­cu­la­rı­mız tec­rü­be ka­za­nı­yor. 2020 Olim­pi­yat­la­rı ko­nu­sun­da ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz. El­bet bir gün olim­pi­yat­la­ra 400-500 spor­cu ka­fi­le­si ile ka­tı­la­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT