BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Bor’lu çimento piyasada

‘Bor’lu çimento piyasada

E­ner­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Gü­ler: Türk ti­pi çi­men­to ge­liş­tir­dik. T­SE’den s­tan­dar­dı­nı da al­dık. Ar­tık bor­lu çi­men­to in­şa­at, ba­raj, yol ve bi­na­lar­da kul­la­nı­la­bi­le­cekE­ner­ji ve Ta­bii Kay­nak­lar Ba­ka­nı Hilmi Gü­ler, bo­run çi­men­to­da kul­la­nı­mıy­la Türk ti­pi çi­men­to ge­liş­tir­dik­le­ri­ni, T­SE’den de s­tan­dar­dı­nı al­dık­la­rı­nı i­fa­de e­de­rek, “ar­tık bu ü­rün, in­şa­at, ba­raj, yol ve bi­na­lar­da kul­la­nı­la­bi­le­cek du­ru­ma gel­di” de­di. Ba­kan Gü­ler, Türk uz­man­lar­ca u­zun sü­ren ça­lış­ma­lar so­nu­cu ü­re­ti­len bor­lu çi­men­to­yu ta­nıt­mak i­çin, U­lu­sal Bor A­raş­tır­ma Ens­ti­tü­sü (BO­REN) Baş­ka­nı Erk İn­ger ve Tür­ki­ye İn­şa­at Sa­na­yi­ci­le­ri İş­ve­ren Sen­di­ka­sı (İN­TES) Baş­ka­nı Şük­rü Ko­çoğ­lu i­le ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Tür­ki­ye’nin mil­li kay­na­ğı o­lan bor ü­ze­ri­ne “tit­re­dik­le­ri­ni” i­fa­de e­den Gü­ler, “bu­gün Türk kah­ve­sin­den son­ra ye­ni bir mil­li mar­ka­yı, bor­lu çi­men­to­yu ta­nıt­mak i­çin bu­ra­da­yız. Türk çi­men­to­su bu­gün­den i­ti­ba­ren li­te­ra­tü­re gir­miş o­la­cak” de­di. Dün­ya bor re­zerv­le­ri­nin yüz­de 72’si­nin Tür­ki­ye’de bu­lun­du­ğu­nu, dün­ya bor pi­ya­sa­la­rın­da i­kin­ci o­lan Tür­ki­ye’nin, E­ti Ma­den İş­let­me­le­ri­nin ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rıy­la bi­rin­ci du­ru­ma gel­di­ği­ni an­la­tan Gü­ler, ye­ni ü­rün­ler­le bor cev­he­rin­de ma­den­ci­lik­ten kim­ya­sal­la­ra ge­çiş kon­sep­ti­ni uy­gu­la­ma­ya koy­duk­la­rı­nı söy­le­di. AVANTAJLARI ÇOK BÜYÜK Bor cev­he­rin­de ar­tık kat­ma de­ğe­ri yük­sek ye­ni ü­rün­le­re geç­tik­le­ri­ni, çin­ko­bo­rat, bor­kar­bür, zi­ra­i­bor gi­bi kim­ya­sal­lar ü­ret­tik­le­ri­ni i­fa­de e­den Gü­ler, “bo­run hak­kı­nı ver­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı” kay­det­ti. Ba­kan Gü­ler, “Bo­run çi­men­to­da kul­la­nı­mıy­la Türk ti­pi çi­men­to ge­liş­tir­dik. T­SE’den s­tan­dar­dı­nı da al­dık. Ar­tık bu ü­rün, in­şa­at, ba­raj, yol ve bi­na­lar­da kul­la­nı­la­bi­le­cek du­ru­ma gel­di. Bu ü­rü­nü öl­çü­le­bi­lir pa­ra­met­re­ler­le de ta­nım­la­ya­bi­li­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Gü­ler,bor­lu çi­men­to­nun mu­ka­ve­me­ti di­ğer çi­men­to­la­ra gö­re yüz­de 70 da­ha faz­la o­lol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bir met­re­küp be­ton ü­re­ti­min­de 350 ye­ri­ne 300 ki­log­ram çi­men­to kul­la­nı­la­cak. Yol­la­rın be­ton­lan­ma­sı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Bu be­ton yol­la­rın 20 yı­la ka­dar çı­kan öm­rü var. Bor­lu çi­men­to­nun su ge­çir­gen­li­ği yüz­de 30 da­ha dü­şük, bu da a­van­taj. Kı­şın yol­lar don­ma­sın di­ye tuz a­tı­yo­ruz. Bu­nun da çev­re­ye za­rar­la­rı o­lu­yor. Bu­ra­da da yüz­de 15-30 a­ra­sın­da bir ta­sar­ruf sağ­lı­yor. D­Sİ, ya­pa­ca­ğı 11 ba­ra­jı bor­lu çi­men­toy­la in­şa­a e­de­ce­cek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT