BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­ma­mın tas­la­rı!

Ha­ma­mın tas­la­rı!

Ha­ni Pe­kin Olim­pi­yat­la­rı­na gi­der­ken ha­va bas­mış­tık ya:Ha­ni Pe­kin Olim­pi­yat­la­rı­na gi­der­ken ha­va bas­mış­tık ya: “68 spor­cu ile ka­tı­lı­yo­ruz” di­ye... Ka­tıl­dık da ne ol­du san­ki? 1 al­tın (gü­reş) 4 gü­müş (at­le­tizm, tek­van­do, hal­ter) ve 3 bronz (boks, tek­van­do, gü­reş) top­lam­da 8 ma­dal­ya... 68 spor­cu­nun ve bir o ka­dar da tek­nik adam, yö­ne­ti­ci ve yet­ki­li­nin akın akın git­ti­ği Pe­kin‘den 37. ola­rak dön­me­dik mi? Ka­za­nı­lan 10 ma­dal­ya ki­mi mut­lu et­ti? Böy­le dü­şün­me­ye­lim sa­kın... Mut­lu olan o ka­dar çok in­san var ki! *** Şu gün­ler­de, her spor da­lın­da peş pe­şe fe­de­ras­yon se­çim­le­ri ya­pı­lı­yor. Kim­ler aday bir ba­kın... Pe­kin’de san­ki al­tın ma­dal­ya bı­rak­ma­dı­ğı­nı zan­ne­den­ler... Utanç­la­rın­dan, şe­ref­le­riy­le gö­re­vi bı­rak­ma­sı ge­re­ken­ler, ye­ni­den aday­lık­la­rı­nı ko­yu­yor ve ne ya­zık ki hep­si ka­za­nı­yor. Kay­be­den Tür­ki­ye ol­muş umur­la­rın­da mı? Pe­kin‘de nal top­lan­mış on­la­ra ne? De­mek ki, ken­di­le­ri­ni ba­şa­rı­lı gör­dük­le­ri bir tu­ta­nak var. De­mek ki, on­lar­dan baş­ka bu işi iyi ya­pa­cak kim­se yok. 20 yıl, ay­nı gö­rev­de ka­lan bi­ri­si­nin, ya ule­ma ol­ma­sı, ya da baş­ka­nı ol­du­ğu spor da­lın­da, hiç bir ül­ke­ye ma­dal­ya bı­rak­ma­ma­sı ge­re­kir. Şu ana ka­dar 23 fe­de­ras­yo­nun se­çim­le­ri ya­pıl­dı. 19 baş­kan ye­rin­de kal­dı! Kü­rek, Beyz­bol, Te­nis ve bir de “Mo­dern Pen­tat­lon Fe­de­ras­yo­nu” baş­ka­nı kol­tu­ğu­nu dev­ret­ti. Üzül­me­yin bü­zül­me­yin Türk Spo­ru­nun kur­tu­lu­şu için ça­re­ler ara­nı­yor. Mes­le­ği­mi­zin için­den gel­miş Genç­lik Spor Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Ata­lay‘ın çır­pı­nış­la­rı dı­şın­da, kim ne öne­ri ge­ti­ri­yor sof­ra­ya? Onun, özerk­lik ko­nu­sun­da­ki ina­nıl­maz di­ren­ci­ni, o özerk fe­de­ras­yon­lar hak edi­yor mu? Kol­tuk kav­ga­la­rı­nın, bu de­le­ge sis­te­mi ile yer de­ğiş­tir­me­si im­kân­sız as­lın­da... Olim­pi­yat­lar, Dün­ya ve Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­la­rı, bir tu­ris­tik se­ya­hat kim­li­ğin­den çı­ka­ma­dı­ğı sü­re­ce, biz ay­nı fe­de­ras­yon baş­kan­la­rı­nı “Ge­len san­ki, ma­dal­ya­la­rı mı top­la­ya­cak” man­tı­ğı için­de, bağ­rı­mı­za bas­ma­ya (!) de­vam ede­ce­ğiz. Ya­tıp kal­kıp, o be­ğen­me­di­ği­miz, tri­bün­le­rin ab­lu­ka­sı al­tın­da­ki fut­bo­lu­mu­za du­a ede­lim... Çün­kü Tür­ki­ye, fut­bol­la ya­tıp, fut­bol­la kal­kan, fut­bo­lu da­mar­la­rı­na şı­rın­ga eden bir zih­ni­ye­tin ço­cuk­la­rı ile do­lu ol­du­ğu müd­det­çe, dert­ler, ge­çim sı­kın­tı­sı, iş­siz­lik, fai­li mec­hul ci­na­yet­ler, kö­şe kap­ma­lar, kol­tuk çal­ma­lar gör­me­mez­li­ğe ge­li­nir. He­le bir de, te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­dan, rey­ting uğ­ru­na, so­kak kav­ga­la­rı­nı en aşa­ğı­la­yı­cı söz­ler, ba­kış­lar ve atış­ma­lar­la ya­pan­la­rın bol­lu­ğun­da, bi­ze ne fe­de­ras­yon­la­rın ge­lip gi­den­le­rin­den... Ha­mam ay­nı, tas­lar ay­nı... Öy­ley­se... Bi­ze ne ka­fi­le­ler ha­lin­de gi­di­lip, nal top­la­yan spor­cu ve on­la­rın ba­şın­da­ki­le­rin se­çim da­va­la­rın­dan.. Bi­ze ne bu ba­tıl, atıl “böy­le gel­miş, böy­le gi­der” fel­se­fe­si­ni, ken­di­le­ri­ne ka­yıt­sız şart­sız pren­sip edi­nen, örüm­cek zih­ni­yet­ler­den... De­ğer mi, bü­zül­me­ye, de­ğer mi üzül­me­ye?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT