BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Me­zar­lar top­ra­ğın don­ma­sı se­be­biy­le şim­di­den ka­zı­lı­yor

Me­zar­lar top­ra­ğın don­ma­sı se­be­biy­le şim­di­den ka­zı­lı­yor

Kı­şın top­ra­ğın ka­zıl­ma­sı­nın çok zor ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Buy­ruk, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zı sı­kın­tı­ya sok­ma­mak için bu ay­lar­dan iti­ba­ren ted­bi­ri­mi­zi alı­yo­ruz” de­diER­ZİN­CAN’DA KIŞ HA­ZIR­LI­ĞI Kı­şın top­ra­ğın ka­zıl­ma­sı­nın çok zor ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­le­di­ye Baş­ka­nı Buy­ruk, “Va­tan­daş­la­rı­mı­zı sı­kın­tı­ya sok­ma­mak için bu ay­lar­dan iti­ba­ren ted­bi­ri­mi­zi alı­yo­ruz” de­di Er­zin­can’da kı­şın top­ra­ğın don­ma­sı sebebiy­le ye­ni me­zar aç­ma ko­nu­sun­da sı­kın­tı ya­şa­yan be­le­di­ye ekip­le­ri, şim­di­den me­zar ka­zı­yor. Er­zin­can Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Buy­ruk, is­ta­tis­tik­le­re gö­re, Er­zin­can mer­kez­de gün­de bir ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­nin tes­pit edil­di­ği­ni be­lirt­ti. Buy­ruk, “Don­muş top­ra­ğın ka­zıl­ma­sı çok zor olu­yor. Ya­kın­la­rı ve­fat eden va­tan­daş­la­rı­mı­zı bir de bu ko­nu­da sı­kın­tı­ya sok­ma­mak için bu ay­lar­dan iti­ba­ren tedbirlerimizi alı­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. VA­TAN­DA­ŞA KO­LAY­LIK OL­SUN Me­zar kaz­ma ça­lış­ma­la­rı­nın sür­dü­rül­dü­ğü­nü bil­di­ren Baş­kan Buy­ruk, “70-80 me­zar aç­ma­yı plan­lı­yo­ruz. Aşı­rı so­ğuk ve ka­rın et­ki­li ol­du­ğu 2 ay­lık dö­nem­de çok ge­rek­li ol­ma­dı­ğı sü­re­ce ka­zı yap­ma­ya­ca­ğız. Açı­la­cak me­zar­la­rın ye­te­ce­ği­ni tah­min edi­yo­ruz. Bu dü­zen­le­me­ler­le va­tan­da­şı­mız sı­kın­tı çek­mi­yor. Ça­lış­ma­lar, tec­rü­be­li per­so­nel ta­ra­fın­dan ya­pı­lı­yor” de­di. Ter­zi­ba­ba Me­zar­lı­ğı Mü­dü­rü Ünal Tuy­gun da “Kı­şın kom­pre­sör­le me­zar ka­zı­yor­duk. Bu zor olu­yor­du. Me­zar­la­rı ar­tık da­ha ön­ce­den ka­zı­yo­ruz. Kı­şın ce­na­ze gel­dik­çe ön­ce­den ha­zır­la­dı­ğı­mız me­zar­la­ra def­ne­de­ce­ğiz. Ge­çen yıl kış ay­la­rın­da 100 ce­na­ze def­ne­dil­di. Bu yıl ilk etap­ta 60 me­zar kaz­dık” şek­lin­de ko­nuş­tu. “ŞİMDİDEN 60’I HAZIR...” Ter­zi­ba­ba Me­zar­lı­ğı’nda ça­lış­ma­la­ra baş­la­yan be­le­di­ye e­kip­le­ri şim­di­den 60 me­za­rı kaz­dı. İl­ginç gö­rün­tü­le­rin o­luş­tu­ğu me­zar­lık, çu­kur­lar­la do­na­tı­lır­ken, kent­te so­ğuk­lar bas­tır­ma­ya baş­la­dı bi­le...
Kapat
KAPAT