BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avcıların boş atma şansı yok!

Avcıların boş atma şansı yok!

Av se­zo­nu­nun baş­la­ma­sı i­le ya­ban ke­çi­si av­la­mak ü­ze­re Mer­sin’e ge­len yer­li ve ya­ban­cı av­cı­lar, her boş a­tış i­çin 2 bin 500 YTL ce­za ö­de­ye­cek.Av se­zo­nu­nun baş­la­ma­sı i­le ya­ban ke­çi­si av­la­mak ü­ze­re Mer­sin’e ge­len yer­li ve ya­ban­cı av­cı­lar, her boş a­tış i­çin 2 bin 500 YTL ce­za ö­de­ye­cek. Şu­ba­ta ka­dar sü­re­cek av se­zo­nun­da, Si­lif­ke Hi­sar­da­ğı-­Ge­dik­da­ğı, Mut Kes­tel Da­ğı, Tar­sus Ce­hen­nem­de­re i­le Ho­pur-­To­pa­şır yö­re­le­ri ve A­na­mur Or­man İş­let­me sa­ha­sın­da bu se­zon be­lir­le­nen ko­ta da­hi­lin­de­ki 37 ya­ban ke­çi­si­nin i­ha­le e­di­len 20’si av­la­na­cak. Av­lan­ma sı­ra­sın­da av­cı­la­rın uy­ma­sı ge­re­ken ka­tı ku­ral­lar da bu­lu­nu­yor. Bir ya­ban ke­çi­si­nin ül­ke e­ko­no­mi­si­ne ge­ti­ri­si­nin 25 bin do­la­rı bul­du­ğu­nu be­lir­ten yet­ki­li­ler, şu bil­gi­le­ri ver­di­: “Boş a­tış­ta çı­kan gü­rül­tü­den ür­ken ke­çi­ler dü­şüp te­lef o­la­bi­li­yor. Hay­va­nın ya­ra­la­na­rak kaç­ma­sı ha­lin­de i­se av­cı­dan 2 bin YTL ke­si­li­yor. A­vın yav­ru ve­ya di­şi ol­ma­sı ha­lin­de bu ra­kam 6 bin YTL’ye çı­kı­yor...” 42 SANTİMETRE BOYNUZA FAZLADAN 4 BİN 200 YTL ÖDEDİ Tek­sas’tan Si­lif­ke’ye av­lan­ma­ya ge­len 66 ya­şın­da­ki Sand­ra Sad­ler, 132 san­ti­met­re boy­nuzu olan bir ya­ban ke­çi­si vur­du. Sad­ler, bu du­rum­da faz­la­dan 42 san­ti­met­re boy­nuz u­zun­lu­ğu i­çin 4 bin 200 YTL ö­de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT