BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ninelerimizin ahşap beşikleri teknolojiye meydan okuyor

Ninelerimizin ahşap beşikleri teknolojiye meydan okuyor

Sam­sun’un Ala­çam il­çe­si­ne bağ­lı Yu­ka­rı Isır­gan­lı kö­yün­de Se­fer Uyar’ın çe­şit­li ağaç­lar­dan üret­ti­ği be­şik­ler, ade­ta tek­no­lo­ji­ye mey­dan oku­yor. Evi­nin bir oda­sı­nı atöl­ye­ye dö­nüş­tü­ren Uyar, 26 yıl­dır yap­tı­ğı be­şik­le­ri sa­ta­rak ge­çi­mi­ni sağ­lı­yor.Sam­sun’un Ala­çam il­çe­si­ne bağ­lı Yu­ka­rı Isır­gan­lı kö­yün­de Se­fer Uyar’ın çe­şit­li ağaç­lar­dan üret­ti­ği be­şik­ler, ade­ta tek­no­lo­ji­ye mey­dan oku­yor. Evi­nin bir oda­sı­nı atöl­ye­ye dö­nüş­tü­ren Uyar, 26 yıl­dır yap­tı­ğı be­şik­le­ri sa­ta­rak ge­çi­mi­ni sağ­lı­yor. Yap­tı­ğı be­şik­le­ri “ana ku­ca­ğın­dan son­ra­ki yu­va” ola­rak gö­ren Uyar, şun­la­rı söy­le­di: “Çam ve ka­vak­tan be­şik ya­pı­yo­rum. Ay­da yak­la­şık 15 be­şik ya­pı­yo­rum ve ta­ne­si­ni 25 YTL’den sa­tı­yo­rum. Elek­tro­nik ve da­ha me­ka­nik be­şik­ler ol­ma­sı­na rağ­men, yap­tı­ğım nos­tal­ji sa­yı­lan be­şik­ler il­gi gö­rü­yor.” Or­man­dan top­la­dı­ğı çam sa­kı­zı ve kök bo­ya­sı kul­la­na­rak süs­le­di­ği be­şik­le­ri ta­ma­men or­ga­nik ve be­bek sağ­lı­ğı­na uy­gun ola­rak yap­tı­ğı­nı an­la­tan Uyar, tek is­te­ği­nin atöl­ye­si­ne ma­ki­ne al­mak ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.
Kapat
KAPAT