BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Halk için hal­ka rağ­men

Halk için hal­ka rağ­men

Öğ­ren­ci­nin bur­su­nu kes­tir. Hal­ka kö­mür da­ğı­tı­mı­nı dur­dur.Halk için hal­ka rağ­men Öğ­ren­ci­nin bur­su­nu kes­tir. Hal­ka kö­mür da­ğı­tı­mı­nı dur­dur. Önü­müz kış. Va­tan­daş ısın­mak için ne yap­sın? Çar­şa­fa do­lan­sın. Ca­nım Hal­kım Par­ti­si’ne git­sin. Ni­ye mi? Mec­bu­ren, mec­bu­ri­yet­ten. (...Mus­ta­fa Koç-Okur/Ya­zar) te­be­şir to­zu “-İn­san­lar yal­nız­ca gör­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı şe­yi gö­rür­ler...” (...Ralph Wal­do Emer­son) Te­mel’in ye­ri Ko­mu­tan; eği­tim­de er­le­re sor­muş; “-Bir cip­le çöl­de gi­di­yor­su­nuz ve yu­ka­rı­dan düş­man uça­ğı si­zi bom­ba­lı­yor siz ne ya­par­sı­nız...” İd­ris; “Ben ci­pi dur­du­rup al­tı­na gi­re­rim...” Dur­sun; “Ben ci­pi bı­ra­kır ve ka­ça­rım...” Te­mel; “Ben de sa­ğa sin­yal ve­rip so­la dö­ne­rim...” ha­ya­ta da­ir... Yıl­lar­ca ön­ce ara­ba kul­lan­ma­sı­nı öğ­re­nir­ken, us­tam si­ga­ra içir­tir­di ba­na... Ve yo­ğun tra­fi­ğe çık­tı­ğım­da, ya da kes­kin dö­ne­meç­le­re gel­di­ğim­de sö­ner­se si­ga­ram, di­rek­si­yo­nu alır­dı elim­den... ... Ben ara­ba kul­la­nır­ken fık­ra­lar da an­la­tır­dı. Ve eğer ben ara­ba­yı sü­rer­ken ken­di­mi işi­me kap­tı­rıp da fık­ra­la­rı­na gül­me­diy­sem di­rek­si­yo­nu alır­dı elim­den... ... “Gü­ven­siz his­se­de­rim ken­di­mi” der­di... Kor­ku­tur be­ni, şo­fö­rün ken­di­ni işi­ne ge­re­ğin­den faz­la kap­tır­dı­ğı­nı gör­mek bir yol­cu ola­rak... ... İş­te ben de o za­man­dan be­ri ge­re­ğin­den faz­la dal­ma­ma­ya ba­ka­rım yap­tı­ğım işe... Çev­rem­de olup bi­ten şey­ler­le de il­gi­le­ni­rim... Bi­ri­le­riy­le ko­nuş­mak için işi­me ara ve­ri­rim ço­ğu de­fa... Bir si­ga­ra içe­me­ye­cek ka­dar hız­lı ara­ba sür­mek­ten vaz­geç­tim... Yol­cu­yu dü­şü­nü­yo­rum ar­tık... (...Ber­tolt Brecht) bi­zim­ki­ler... Hak­kı Abi abo­ne yap­mak için te­le­fon açı­yor, te­le­fo­na bir ka­dın çı­kı­yor... Hak­kı abi “Be­ni bi­ri­si ara­mış­tı abo­ne­lik için ama is­mi­ni ha­tır­la­ya­ma­dım” di­yor an­cak ha­nı­me­fen­di­nin du­rum­dan ha­be­ri yok... Hak­kı Abi ha­tır­la­ma­sı için açık­la­ma ya­pı­yor; “-Er­kek bi abi­miz ara­mış­tı...” iğ­ne­lik... ÇU­VA­LA SIĞ­MAZ Al­tı ok de­ğiş­miş he­le, Ni­hâ­yet işi kap­mış... Çar­şaf gi­ye­ni bi­le, Par­ti­ye üye yap­mış! Kol­tuk sev­dâ­sı di­ye, Gü­lüm­se­miş va­tan­daş... Ol­sun di­ye he­di­ye, Fır­lat­mış şöy­le bir taş: Ki­mi kan­dı­rı­yor­sun sen, Sa­nıp ken­di­ni kur­naz... Bur­ka bi­le gi­yin­sen, Mız­rak çu­va­la sığ­maz! (...Se­fa Ko­yun­cu) tuzaktan kumanda (...STAR-Er­tem Şe­ner F.Bah­çe-Por­to ma­çı in­ci­le­ri) -Ka­dı­köy’de en­te­re­san şey­ler olu­yor ger­çek­ten. -Di­rek en de­ğer­li sa­vun­ma oyun­cu­su ol­du F.Bah­çe’de. -3. go­le son­lar­da da ra­zı­yız. Ama on­lar 3 için ge­li­yor. -Bir gö­zü top­ta bir gö­zü ar­ka­daş­la­rın­da. Top ar­ka­da kal­dı. -Kalp atış­la­rı­nı hız­lan­dı­ran po­zis­yon. -Güi­za ne­le­ri at­tı, ne­yi ka­çı­rı­yor?... -Ye­te­nek gü­ze­li Ka­zım! İş­te Ka­zım, iş­te Ka­zım. -Bay ba­yan ço­luk ço­cuk her­kes ayak­ta ... -En ba­ba Ka­zım ek­ran­da... Ba­ba Ka­zım ek­ran­da. -Oyu­nu so­ğut­ma­dı­lar, bu­za çe­vir­di­ler bu­za! -Hem bi­lek­le­riy­le, hem de vü­cu­duy­la ge­çi­yor. bir film di­ya­lo­ğu! “-Ben hu­zur ara­yan ka­fa­sı kar­şık bir kı­zım. Ken­di dert­le­ri­ni ba­na yük­le­me...” (...Sil Baş­tan fil­min­den) SÖZ SİZDE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Pi­ya­sa­lar... Ga­ze­te­nin ilk say­fa­sın­da “Pİ­YA­SA­LAR” baş­lı­ğı al­tın­da ve­ri­len “AL­TIN” kar­şı­sın­da ya­zan ra­kam­lar ne­dir?... TL de­sem de­ğil, YTL hiç de­ğil, Eu­ro ve­ya do­lar de­sem yi­ne de­ğil... Bu bul­ma­ca­nın ce­va­bı­nı il­gi­li ar­ka­daş ya­zar­sa se­vi­ni­rim... Mil­le­tin an­la­ma­dı­ğı ru­muz­la­rı yaz­ma­nın ki­me ne fay­da­sı var?... Eğer ga­ze­te hal­ka bil­gi ver­mek için çı­kı­yor­sa ru­muz­la­ra ne ge­rek var, açık açık “1 gr Al­tın”ın kar­şı­lı­ğı­nı YTL ola­rak ya­zar­sın her­kes an­lar... Oku­yu­cu ta­ra­fın­dan an­la­şıl­ma­sı güç ve­ya şüp­he uyan­dı­ra­cak ifa­de­ler­den sa­kı­nı­lır­sa iyi olur di­ye dü­şü­nü­yo­rum. (...Mus­ta­fa Bar­lak) EDİ­TÖR NO­TU: Ga­ze­te­nin bi­rin­ci say­fa­sın­da­ki ‘Pİ­YA­SA­LAR’ baş­lı­ğı al­tın­da ve­ri­len ve ‘AL­TIN’ kar­şı­sın­da ya­zan ra­kam­lar, TL de­ğil, YTL... Dün Cum­hu­ri­yet Al­tı­nı, 274 YTL’den alı­nıp 277 YTL’den sa­tı­lı­yor­du. Bu­gün ay­nı tür al­tı­nın fi­ya­tı, 269 YTL alış, 273 YTL sa­tış şek­lin­de... Ora­da YTL yaz­mak, di­zayn açı­sın­dan uy­gun ol­ma­dı­ğı için ko­nul­mu­yor. Çün­kü do­lar ve eu­ro­da nok­ta son­ra­sın­da­ki kü­su­rat­lı ra­kam­lar, en­dek­sin de de­ğe­ri bu­na izin ver­mi­yor. Di­ğer ga­ze­te­ler­de de ay­nı şe­kil­de kul­la­nı­lı­yor. Ya­ni bir fi­yat ya­zı­lı­yor­sa, bu­nun YTL ol­du­ğu bi­lin­di­ğin­den, hiç­bir ga­ze­te ya­nı­na YTL yaz­ma ih­ti­ya­cı his­set­mi­yor. Pi­ya­sa­da da kul­la­nıl­maz za­ten nor­mal­de.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT