BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Koç­taş’tan be­şin­ci ma­ğa­za

Koç­taş’tan be­şin­ci ma­ğa­za

Koç­taş, Tür­ki­ye’de­ki yir­mi bi­rin­ci, İs­tan­bul’da­ki be­şin­ci ma­ğa­za­sı­nı Ka­dı­köy’de açı­lan Op­ti­mum Out­let Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nde hiz­me­te açtı.Koç­taş, Tür­ki­ye’de­ki yir­mi bi­rin­ci, İs­tan­bul’da­ki be­şin­ci ma­ğa­za­sı­nı Ka­dı­köy’de açı­lan Op­ti­mum Out­let Alış­ve­riş Mer­ke­zi’nde hiz­me­te açtı. Yıl için­de An­ka­ra, Trab­zon, İs­tan­bul-Eyüp, İz­mir Ma­vi­şe­hir-Çiğ­li ve Kon­ya ma­ğa­za­la­rı­nı açan Koç­taş, 2008 için he­def­le­di­ği ma­ğa­za sa­yı­sı­na ulaş­tı. 6 bin met­re­ka­re­lik ma­ğa­za­nın açıl­ma­sıy­la Koç­taş’ın top­lam sa­tış ala­nı 110 bin met­re­ka­re­yi aş­tı. 2009 yı­lı için­de 7 ye­ni ma­ğa­za aç­ma­yı plan­la­yan Koç­taş bu ma­ğa­za­lar­la bir­lik­te, sa­tış ala­nı­na 40 bin met­re­ka­re da­ha ila­ve ede­cek. Bir yan­dan ye­ni ma­ğa­za­lar­la de­ği­şik il­le­re ya­tı­rım ya­pan Koç­taş, bir yan­dan da mev­cut ma­ğa­za­la­rı­nı ge­niş­le­tip ye­ni­le­ye­rek tü­ke­ti­ci­ler­le da­ha çağ­daş or­tam­lar­da bu­luş­ma­yı he­def­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT