BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MARCO ARANIYOR

MARCO ARANIYOR

Devre arasında kadroya takviye yapmaya hazırlanan F.Bahçe Yönetimi’nin önceliği ön libero. Sarı-lacivertliler elinden kaçırdığı Aurelio tarzında bir oyuncu için Güney Amerika’yı tarıyorDevre arasında kadroya takviye yapmaya hazırlanan F.Bahçe Yönetimi’nin önceliği ön libero. Sarı-lacivertliler elinden kaçırdığı Aurelio tarzında bir oyuncu için Güney Amerika’yı tarıyor MALDO TOPUN AĞZINDA Lig­de ve Av­ru­pa’da ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­yan F.Bah­çe’de yö­ne­tim, i­kin­ci ya­rı­ya da­ha güç­lü bir kad­roy­la gi­re­rek se­zo­nu mut­lu son­la bi­tir­me­yi he­def­li­yor. Be­şik­taş der­bi­si­nin ar­dın­dan ya­pı­la­cak zir­ve­de ta­kı­mın mev­cut du­ru­mu­nu ma­sa­ya ya­tı­ra­cak o­lan yö­ne­tim dev­re a­ra­sın­da ya­pı­la­cak t­rans­fer­le­re ka­rar ve­re­cek. Ta­kı­mın en ö­nem­li ek­si­ği­nin or­ta sa­ha­nın or­ta­sın­da ol­du­ğu­nu dü­şü­nen sa­rı-­la­ci­vert­li­ler şim­di­den bu boş­lu­ğu dol­du­ra­cak A­u­re­li­o ve Ap­pi­ah tar­zı o­yun­cu a­ra­yı­şı­na gir­di. Ro­ta i­se Gü­ney A­me­ri­ka. Ön li­be­ro­nun yü­kü­nü kal­dı­ra­cak bir fut­bol­cu t­rans­fer et­me­ye ka­rar­lı o­lan yö­ne­tim, yi­ne me­na­jer Fi­ger’e yet­ki ve­rir­ken, Mal­do­na­do’nun da bi­le­ti ke­sil­di. KALEYE ADAY HASAGİÇ Yö­ne­tim ay­rı­ca ka­le­ci ve gol­cü a­ra­yış­la­rı­nı da sür­dü­rü­yor. Ya­ban­cı hak­kı­nı ka­le­ci­den ya­na kul­lan­mak is­te­me­yen sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin bu mev­kii i­çin dü­şün­dü­ğü ilk i­sim İs­tan­bul B.Bld’nin fi­le bek­çi­si Ha­sa­giç. Türk va­tan­daş­lı­ğı i­çin baş­vu­ru­da bu­lu­nan Boş­nak ka­le­ci­nin du­ru­mu 1 ay i­çin­de net­lik ka­za­na­cak. Ha­sa­giç’in va­tan­daş­lık al­ma­sı ha­lin­de F.Bah­çe bu t­rans­fe­ri ger­çek­leş­ti­re­cek. Ak­si tak­dir­de ye­ni i­sim­ler­le te­ma­sa ge­çi­le­cek. For­vet i­çin ön p­lan­da­ki i­sim de Soc­ha­ux’da gö­rev ya­pan mil­li o­yun­cu Mev­lüt Er­dinç. Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler se­zon ba­şın­da da il­gi­len­dik­le­ri genç gol­cü­yü dev­re a­ra­sın­da al­ma­ya ka­rar­lı. Ka­nar­ya’da ke­sin­leş­me­yen tek şey A­ra­go­nes’in ka­lıp kal­ma­ya­ca­ğı. DUR­DUR VE VUR F.Bah­çe, der­bi ha­zır­lık­la­rı­nı dün yap­tı­ğı id­man­la sür­dür­dü. A­ra­go­nes’in kı­sa top­lan­tı­sıy­la baş­la­yan ant­ren­ma­na sa­kat­lı­ğı sü­ren Se­mih ka­tıl­maz­ken, Tü­mer i­le Em­re ta­kım­dan ay­rı ça­lış­tı. Ta­kı­mı i­ki g­ru­ba a­yı­ran A­ra­go­nes de­fans ve o­fans o­yun­cu­la­rı­na ay­rı tak­tik id­man­lar yap­tır­dı. Ba­sit gol­ler yi­yip, net po­zis­yon­la­rı har­ca­yan fut­bol­cu­la­rı­nı sık sık u­ya­rır­ken, ça­lış­ma çift ka­le maç­la so­na er­di. > Ali YEDEK F.BAHÇE NOTLARI Em­re ye­ti­şe­cek Be­şik­taş der­bi­si­ne ha­zır­la­nan F.Bah­çe’de sa­kat­lık­la­rı bu­lu­nan o­yun­cu­lar­dan Em­re’nin du­ru­mu­nun hız­la i­yi­ye git­ti­ği, Se­mih’in i­se k­ri­tik ma­ça ye­tiş­me­si­nin zor ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Sağ ar­ka a­da­le­sin­de kü­çük bir ö­dem o­lan Em­re, düz ko­şu­la­ra baş­la­dı. Yo­ğun te­da­vi uy­gu­la­nan Se­mih i­se dün sa­lon­da ça­lış­tı. Keskin viraj Ar­se­nal i­le be­ra­be­re ka­lıp Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de­ki id­di­a­sı­nı sür­dü­ren, he­men ar­dın­dan G.Sa­ray der­bi­si­ni ka­za­na­rak lig­de çı­kı­şa ge­çen F.Bah­çe, i­ki maç­la bul­du­ğu mo­ra­li yi­ne ay­nı şe­kil­de kay­be­de­bi­lir. Por­to’ya ye­ni­le­rek Dev­ler Li­gi’ne ve­da e­den Ka­nar­ya, Be­şik­taş’a da pu­an kap­tı­rır­sa lig­de­ki du­ru­mu­nu da hep­ten sı­kın­tı­ya so­ka­cak. Derbi teyakkuzu Ka­dı­köy’de oy­na­na­cak o­lan F.Bah­çe-­Be­şik­taş der­bi­si i­çin va­li­lik, a­lı­na­cak ted­bir­le­ri gö­rüş­tü. Gü­ven­lik Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da, Be­şik­taş ta­raf­ta­rı i­çin 2 bin 525 ki­şi­lik yer ay­rı­la­ca­ğı, der­bi­de 2 bin 650 em­ni­yet gö­rev­li­si­nin ya­nı sı­ra 525 ö­zel gü­ven­lik e­le­ma­nı­nın gö­rev ya­pa­ca­ğı a­çık­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT