BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­tal’da o­kul­la­ra­ra­sı ATLETİZM YARIŞMASI

Kar­tal’da o­kul­la­ra­ra­sı ATLETİZM YARIŞMASI

Kar­tal Be­le­di­ye­si’nce, bu yıl 9’un­cu­su dü­zen­le­nen okul­la­ra­ra­sı at­le­tizm ya­rış­ma­la­rı bü­yük mü­ca­de­le­ye sah­ne ol­du.Kar­tal Be­le­di­ye­si’nce, bu yıl 9’un­cu­su dü­zen­le­nen okul­la­ra­ra­sı at­le­tizm ya­rış­ma­la­rı bü­yük mü­ca­de­le­ye sah­ne ol­du. Her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen okul­la­ra­ra­sı be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ko­şu­su, Te­kel Fab­ri­ka­sı­nın önün­den baş­la­yıp Kar­tal Hü­kü­met Ko­na­ğı önü­ne ka­dar de­vam eden tra­fi­ğe ka­pa­lı yol­da ba­şa­rıy­la ya­pıl­dı. Gü­zel ha­va­da ge­çen ya­rış­ma­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı Arif Dağ­lar’ın baş­la­ma dü­dü­ğüy­le start alan öğ­ren­ci­ler kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le et­ti. 300 öğ­ren­ci­nin ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­da tüm ka­te­go­ri­ler­de de­re­ce­ye gi­ren ilk 6 spor­cu­ya eşof­man, ma­dal­ya ve Te­şek­kür Bel­ge­si, ilk 3 de­re­ce­ye gi­ren­le­re spor ayak­ka­bı ve pla­ket, ilk 3’e gi­ren ta­kım­la­ra pla­ket, ay­rı­ca Ha­kem he­ye­ti­ne ve tüm ta­kım ça­lış­tı­rı­cı­sı öğ­ret­men­le­re spor ayak­ka­bı, ka­tı­lan tüm spor­cu öğ­ren­ci­le­re de Te­şek­kür Bel­ge­si ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT