BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Za­ma­nı boşa HARCAMAYIN

Za­ma­nı boşa HARCAMAYIN

İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı, genç­le­rin mes­lek­le­ri doğ­ru ki­şi­ler­den öğ­ren­me­si­ne yar­dım­cı ol­ma­ya de­vam edi­yor.İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı, genç­le­rin mes­lek­le­ri doğ­ru ki­şi­ler­den öğ­ren­me­si­ne yar­dım­cı ol­ma­ya de­vam edi­yor. Her mes­le­ğin ala­nın­da ba­şa­rı ya­ka­la­mış bir uz­man ta­ra­fın­dan ta­nı­tıl­dı­ğı ME­TAP’da (Mes­lek Ta­nıt­ma Pro­je­si) iş­let­me ve fi­nans ala­nı ta­nı­tıl­dı. İh­las Ko­le­ji Bah­çe­li­ev­ler Kam­pü­sün­de ya­pı­lan se­mi­ner­de sek­tö­rün ta­nı­tı­mı­nı; Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Fi­nans Mü­hen­dis­li­ği Ana­bi­lim Da­lı Baş­ka­nı ve Bİ­MEKS Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. A. Ve­dat Ak­gi­ray yap­tı. Öğ­ren­ci­le­rin bü­yük bir dik­kat­le ta­kip et­ti­ği ve sık sık so­ru so­ra­rak ka­tı­lım sağ­la­dı­ğı se­mi­ner­de Prof. Dr. A. Ve­dat Ak­gi­ray, za­ma­nı iyi de­ğer­len­dir­me­nin ha­ya­tı iyi de­ğer­len­dir­mek ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Bo­şa ge­çen za­man hiç bir şe­kil­de ge­ri­ye gel­mi­yor” de­di. Se­mi­ner son­ra­sın­da İh­las Eği­tim Ku­rum­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü Ha­mi Koç, Ve­dat Ak­gi­ray’a bir pla­ket, öğ­ren­ci­ler de çi­çek ve­re­rek prog­ra­ma ka­tı­lım­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür et­ti­.
Kapat
KAPAT