BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 60 öğ­ren­ci fa­ci­adan dön­dü

60 öğ­ren­ci fa­ci­adan dön­dü

Kü­çük­çek­me­ce’de için­de 60 öğ­ren­ci­nin bu­lun­du­ğu ser­vis oto­bü­sü fre­ni pat­la­yın­ca ön­ce park ha­lin­de­ki 3 ara­ca, da­ha son­ra tren yo­lun­da­ki kor­ku­luk du­va­rı­na çarp­tı.Kü­çük­çek­me­ce’de için­de 60 öğ­ren­ci­nin bu­lun­du­ğu ser­vis oto­bü­sü fre­ni pat­la­yın­ca ön­ce park ha­lin­de­ki 3 ara­ca, da­ha son­ra tren yo­lun­da­ki kor­ku­luk du­va­rı­na çarp­tı. Ka­za­da ölen ya da ya­ra­la­nan ol­maz­ken, ser­vis sü­rü­cü­sü olay ye­rin­den kaç­tı. Gör­gü şa­hit­le­ri ve ço­cuk­la­rı­nı al­mak için bek­le­yen ve­li­ler de du­ra­ma­yan oto­bü­sün pe­şin­den koş­tu. Oto­bü­sün dur­ma­sıy­la bir­lik­te ço­cuk­la­rı­nı alan ve­li­ler, uzun sü­re ola­yın şo­ku­nu ya­şa­dı. Ma­hal­le sa­kin­le­ri ise, ka­za­dan az ön­ce yol­cu tre­ni­nin geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Eğer oto­büs araç­la­ra çar­pıp ya­vaş­la­ma­mış ol­say­dı fa­ci­a ola­bi­lir­di” di­ye ko­nuş­tu­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT