BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > YİNE METALE ÇARPTIK 0-1

YİNE METALE ÇARPTIK 0-1

B G­ru­bu li­de­ri Cim­bom, tu­ru ga­ran­ti­le­mek i­çin ­çık­tı­ğı maç­ta Uk­ray­na e­ki­bi­ne tes­lim ol­duB G­ru­bu li­de­ri Cim­bom, tu­ru ga­ran­ti­le­mek i­çin ­çık­tı­ğı maç­ta Uk­ray­na e­ki­bi­ne tes­lim ol­du ME­TAL FIR­TI­NA! Be­şik­taş’ı Av­ru­pa sah­ne­sin­den si­len Me­ta­list Khar­kiv ikin­ci bü­yük sür­pri­zi­ni G.Sa­ray’a yap­tı. UE­FA Ku­pa­sı’nda­ki ilk iki ma­çın­da 6 pu­an top­la­yan G.Sa­ray, Uk­ray­na eki­bi kar­şı­sın­da sa­yı­sız gol fır­sat­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­mez­ken, 81.da­ki­ka­da ye­di­ği gol­le yı­kıl­dı. İlk 15 da­ki­ka ka­le­sin­de bu­na­lan tem­sil­ci­miz, Lin­coln’un da dev­re­ye gir­me­siy­le to­par­lan­dı. 16’da De­vic’in ka­fa vu­ru­şu az fark­la au­ta çı­kar­ken, 32’de Ke­well-Lin­coln ara­sın­da­ki du­var pa­sın­da Bre­zil­ya­lı oyun­cu son ola­rak ar­ka di­rek­te­ki Ba­ros’u gör­dü. Çek fut­bol­cu ka­ya­rak to­pu fi­le­le­re gön­der­di ama ön­ce­sin­de kal­kan of­sayt bay­ra­ğı var­dı. 39’da Lin­coln’ün sert şu­tun­da ka­le­ci to­pu güç­lük­le çı­kar­dı. NE YAP­TIN SER­VET? İkin­ci ya­rı­nın ba­şın­da Lin­coln’un kul­lan­dı­ğı sağ­lı sol­lu kor­ner atış­la­rın­da is­te­di­ği­ni bu­la­ma­yan tem­sil­ci­miz, 65’te ka­le­sin­de bü­yük teh­li­ke at­lat­tı. Me­ta­list’in kul­lan­dı­ğı kö­şe vu­ru­şun­da De Sanc­tis’in kı­sa dü­şen to­pu Sliu­sar’ın önün­de kal­dı. Bu fut­bol­cu­nun vu­ru­şu az fark­la au­ta çık­tı. Bu da­ki­ka­dan son­ra kar­şı­laş­ma or­ta sa­ha mü­ca­de­le­si­ne dön­dü. İki ta­kım da ra­kip ka­le­ye git­mek­te zor­la­nır­ken, 81.da­ki­ka­da Ser­vet’in yap­tı­ğı bü­yük ha­ta pa­ha­lı­ya mal ol­du. Ed­mar, ken­di ya­rı sa­ha­sın­dan çık­mak­ta ge­ci­ken Ser­vet’e bas­kı ya­pıp to­pu kap­tı. Sağ çar­praz­dan sü­rat­la ce­za sa­ha­sı­na dal­dı ve yer­den sert bir vu­ruş­la G.Sa­ray’ı yı­kan isim ol­du: 0-1. Cim­bom tur umu­du­nu Al­man­ya’da­ki Hert­ha ma­çı­na bı­rak­tı. > Ercan YILDIZ A­li Sa­mi­yen S­ta­dı, 27 Ka­sım 2008 >> G.SARAY 0 De Sanc­tis 6 ­Sab­ri 6 ­Ser­vet 5 Em­re A­şık 4.5 (Ba­rış dk.46) 5 ­Vol­kan Ya­man 5.5 Ay­han 6 ­Me­i­ra 5 ­Ke­well 5.5 (Ay­dın dk.79) 5 ­Lin­coln 6.5 Ar­da 6 ­Ba­ros 5.5 (Ü­mit Ka­ran dk.70) 5.5 Ay­kut Em­re Gün­gör Ay­dın ­Non­da ­Meh­met Gü­ven T.D.: Mic­ha­el S­kib­be >> METALİST 1 ­Go­ri­a­i­nov 6.5 ­Gan­carczyk 5.5 ­Val­ya­yev 6 S­li­u­sar 6.5 ­De­vic 6.5 (T­ri­so­vic dk.63) 5.5 ­Ma­i­da­na 6 Ed­mar 7 Ob­ra­do­vic 5 ­Gu­e­ye 5.5 ­Bor­di­an 5.5 (Kon­yus­hen­ko dk.90+2) ? ­Ja­ja Jack­son 6 (Fo­min dk.80) 5 ­Baz­han ­Babych ­Ba­ril­ko Ry­kun T.D.: My­ron Mar­ke­vich GOL: Ed­mar (dk.81) ­ ­HA­KEM­LER: Ja­cek G­ra­nat, Ro­dos­law Si­ej­ka, Ma­ci­ej Szy­ma­nik (Po­lon­ya) ENDİŞEMİZ YOK S­kib­be, Me­ta­list kar­şı­laş­ma­sın­da mağ­lup ol­duk­la­rı i­çin üz­gün ol­duk­la­rı­nı, an­cak g­rup­tan çı­ka­ma­ma gi­bi bir en­di­şe­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di “YE­Nİ OLU­ŞUM DE­ĞİL” Me­ta­list Khar­kiv kar­şı­sın­da alı­na­cak 1 pu­an­la UE­FA Ku­pa­sı’nda bir üst tu­ra çık­ma­yı ga­ran­ti­le­me­yi he­def­le­yen G.Sa­ray’da Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el Skib­be, Hert­ha Ber­lin ma­çı­na ga­li­bi­yet için çı­ka­cak­la­rı­nı söy­ler­ken, “Grup­tan çık­ma­ma gi­bi bir en­di­şe­miz yok” de­di. Feld­kamp’ın gö­re­ve gel­me­siy­le il­gi­li bir so­ru üze­ri­ne Al­man tek­nik adam, “Kal­li’nin da­nış­man ol­ma­sı ye­ni bir olu­şum de­ğil, da­ha ön­ce­den ha­zır­la­nan bir olu­şum­du. Za­ten ge­çen se­ne ba­zı an­laş­maz­lık­lar ol­ma­say­dı, se­zon so­nun­da da­nış­man­lık gö­re­vi­ni ala­cak­tı. Onun­la sı­kı bir ça­lış­ma ya­pa­ca­ğı­mız için çok se­vinç­li­yim” ce­va­bı­nı ver­di. NON­DA’DAN TEP­Kİ Ser­vet’in yap­tı­ğı ha­ta­nın dı­şın­da çok iyi oy­na­dı­ğı­nı di­le ge­ti­ren genç tek­nik adam, “Böy­le bir ha­ta­dan son­ra gol ye­me­miz onun ve bi­zim için çok üzü­cü” şek­lin­de ko­nuş­tu. Öte yan­dan son ay­lar­da ye­dek ku­lü­be­si­ne ade­ta mah­kum olan Non­da, Skib­be’nin ken­di­si­ni ısın­ma­ya gön­der­dik­ten son­ra Ay­dın’ı oyu­na al­ma­sı üze­ri­ne el­le­ri­ni iki ya­na aça­rak, “Bu ne de­mek olu­yor?” di­ye ta­vır gös­ter­di. Ta­kım­la­rı­na bü­yük des­tek ve­ren ta­raf­tar­lar da, kar­şı­laş­ma 1-0 de­vam eder­ken fut­bol­cu­la­ra, “Sab­rı­mız ta­şı­yor adam gi­bi oy­na­yın” ika­zın­da bu­lu­nur­ken, maç­tan son­ra bü­yük pro­tes­to­da bu­lun­du. Sabrımız taşıyor G.Sa­ray­lı ta­raf­tar­lar Me­ta­list ma­çı­nın ar­dın­dan ken­di fut­bol­cu­la­rı­nı yu­ha­la­dı, “Bu for­ma kut­sal­dır na­sip ol­maz her­ke­se” di­ye ba­ğır­dı G.SARAY NOTLARI Ha­kan Bal­ta şo­ku G.Sa­ray’da, Me­ta­list ma­çı ön­ce­si sa­bah ya­pı­lan son an­tren­man­da sa­kat­la­nan Ha­kan Bal­ta kad­ro­dan çı­ka­rıl­dı. Be­li­ne al­dı­ğı dar­be so­nu­cu da­ha ön­ce bu böl­ge­sin­den ağ­rı­la­rı bu­lu­nan fut­bol­cu­nun ye­ri­ne Vol­kan Ya­man for­ma giy­di. Öte yan­dan sa­kat­lı­ğı dü­ze­len Em­re Gün­gör uzun bir ara­dan son­ra ilk kez 18 ki­şi­lik kad­ro­da yer al­dı. Kal­li me­sa­iye baş­la­dı Yö­ne­ti­min ön­ce­ki gün tek­nik da­nış­man­lık gö­re­vi­ne ge­tir­di­ği Karl He­inz Feld­kamp, dün iş­ba­şı yap­tı. Kar­şı­laş­ma­yı pro­to­kol tri­bü­nün­de Baş­kan Ad­nan Po­lat’ın ya­nın­da eşiy­le bir­lik­te sey­re­den Kal­li’ye, sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­lar sta­da gi­riş­te il­gi gös­ter­di. Kic­ker Kal­li’nin ge­li­şi­ni, “Feld­kamp, Skib­be’ye göz ku­lak ola­cak” baş­lı­ğıy­la du­yur­du. Ay­han Ber­lin’de yok G.Sa­ray or­ta sa­ha­sı­nın bel ke­mi­ği Ay­han, dün gör­dü­ğü sa­rı kart­la ce­za­lı du­ru­ma düş­tü. Da­ha ön­ce Olim­pi­akos ve Ben­fi­ca maç­la­rın­da sa­rı kart gö­ren yıl­dız oyun­cu, dün de Me­ta­list kar­şı­sın­da sa­ra­rın­ca, 3 Ara­lık’ta Hert­ha Ber­lin’le Al­man­ya’da oy­na­na­cak grup­ta­ki son maç­ta for­ma giy­me şan­sı­nı kay­bet­ti. UE­FA bi­le­ti 150 bin YTL An­tal­ya’da, G.Sa­ray ta­raf­ta­rı olan Se­la­hat­tin Bay­ram­bey, G.Sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı’nı ka­zan­dı­ğı ma­çın bi­le­ti­ni 150 bin YTL’ye sa­tı­şa çı­kar­dı. Bay­ram­bey, “As­lın­da bu bi­le­ti ha­tı­ra ola­rak sak­la­ya­cak­tım. An­cak bir F.Bah­çe ta­raf­ta­rı­nın bi­zi 6-0 yen­dik­le­ri ma­çın bi­le­ti­ni sa­tı­şa çı­kar­ma­sı­na kız­dım. Bi­le­ti F.Bah­çe­li ta­raf­tar­la­ra mi­sil­le­me ola­rak sa­tı­şa çı­kar­dım” de­di. İ­le­tişim­de re­viz­yon G.Sa­ray Ku­lü­bü’n­de i­le­ti­şim ve iş ge­liş­tir­me di­rek­tör­lü­ğü­ne Ha­kan Ay­dı­nol ge­ti­ril­di. Ku­lüp­te bun­dan son­ra i­le­ti­şim ça­lış­ma­la­rı­nın ve ye­ni p­ro­je­le­rin Ay­dı­nol yö­ne­ti­min­de ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği ve ay­nı za­man­da ku­lü­bün ba­sın i­liş­ki­le­ri gö­re­vi­ni de üst­le­ne­ce­ği be­lir­til­di. Ay­dı­nol, Yi­ğit Şar­dan’a bağ­lı o­la­rak gö­rev ya­pa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT