BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KADININ GÜNLÜĞÜ Kadınlar dikkat!

KADININ GÜNLÜĞÜ Kadınlar dikkat!

Uz­man­lar uya­rı­yor: Hor­mo­nel ya­pı­la­rı se­be­biy­le ka­dın­lar ağız ve diş sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da er­kek­le­re gö­re da­ha dik­kat­li dav­ran­ma­lı.AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Hor­mo­nal ya­pı­la­rı ge­re­ği ka­dın­la­rın er­kek­le­re gö­re a­ğız ve diş sağ­lı­ğı­na da­ha ö­zen gös­ter­me­le­ri ge­re­ki­yor. A­ğız ve Diş Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dt. Al­tuğ Ser­çe, bu hor­mo­nal de­ği­şik­lik­le­rin doğ­ru­dan ya da do­lay­lı o­la­rak a­ğız ve diş sağ­lı­ğı­nı et­ki­le­ye­bil­di­ği­ni söy­le­di: ERGENLİK VE GEBELİK ­Cin­si­yet hor­mo­nu se­vi­ye­sin­de­ki dal­ga­lan­ma­lar, ö­zel­lik­le mens­tu­ras­yon dö­nem­le­rin­de, diş e­ti kı­za­rık­lık­la­rı­na ve di­şe­ti ka­na­ma­la­rı­na ne­den o­la­bil­mek­te­dir. Ha­mi­le­lik dö­ne­min­de ka­dın­lar­da p­ro­ges­te­ron ve öst­ro­jen hor­mon­la­rın­da­ki de­ği­şik­lik­ler diş e­ti has­ta­lık­la­rı ris­ki­ni ar­tır­mak­ta­dır. ­Has­ta ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ki­şi­sel a­ğız ve diş ba­kı­mı i­le bu problemlerin ha­fif o­la­rak at­la­tıl­ma­sı sağ­la­na­bil­mek­le bir­lik­te ge­nel­lik­le p­ro­fes­yo­nel yak­la­şım ge­re­ke­bil­mek­te­dir. ERKEN DOĞUM SEBEBİ Ha­mi­le­lik sı­ra­sın­da o­lu­şan u­zun sü­re­li diş e­ti has­ta­lı­ğı er­ken do­ğu­ma ne­den o­la­bil­mek­te­dir. Ha­mi­le­lik sı­ra­sın­da diş et­le­rin­de o­lu­şa­bi­len “ha­mi­le­lik tü­mö­rü” ha­mi­le­li­ğin son dö­ne­min­de ya da do­ğum­dan son­ra ken­di ken­di­ne i­yi­leş­mek­te­dir. Bir çok ha­mi­le ka­dın­da bu­lan­tı so­nu­cun­da o­lu­şan kus­ma a­ğız or­ta­mın­da­ki a­si­di­te­yi ar­tı­rır. Bu a­sit­ler diş­ler­de e­roz­yon­la­ra yol a­ça­bil­mek­te­dir. Kar­bo­nat­lı su i­le gar­ga­ra ya­pı­la­rak a­si­din nöt­ra­li­ze ol­ma­sı sağ­la­na­bi­lir. DOĞUM KONTROL İLACI ­Do­ğum kont­rol hap­la­rı­nın u­zun sü­re­li kul­la­nım­la­rı diş e­ti il­ti­hap­la­rı­na yol a­ça­bil­mek­te­dir. Do­ğum kont­rol i­laç­la­rı­nın kul­la­nı­mı diş çe­ki­mi son­ra­sı Al­ve­o­li­ti ya da ku­ru so­ket a­dı ve­ri­len o­lu­şum ris­ki­ni üç kez ar­tı­rır­lar. Bu ne­den­le cer­ra­hi o­pe­ras­yon ön­ce­si diş he­ki­mi­nin bu du­ru­mu göz ö­nü­ne al­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Me­no­poz ka­dın­la­rın ha­ya­tın­da ol­duk­ça ö­nem­li bir sü­reç­tir. Bu et­ki­le­şim­den a­ğız do­ku­la­rı ve diş­ler de pay­la­rı­nı al­mak­ta­dır. Me­no­poz es­na­sın­da ka­dın­lık hor­mo­nu öst­ro­jen se­vi­ye­sin­de cid­di de­ği­şik­lik­ler o­lur ve öst­ro­jen se­vi­ye­si en az dü­ze­ye i­ner. MAR­KET Sa­çı­nı­zın par­lak­lı­ğı git­me­ye­cek B­ra­un’un te­me­li­ni o­luş­tu­ran ye­ni­lik­çi­lik kav­ra­mı saç ba­kı­mın­da­ki “Sa­tin Ha­ir Co­lor” bu­lu­şu i­le ken­di­ni bir kez da­ha gös­te­ri­yor... Sa­tin Ha­ir Co­lor se­ri­sin­de­ki saç düz­leş­ti­ri­ci­si, buk­le ma­şa­sı ve saç ku­rut­ma ma­ki­ne­si, bo­ya­lı saç­la­rın ih­ti­ya­cın­dan yo­la çı­ka­rak sa­çı ve sa­ça ren­gi­ni ve­ren pig­ment­le­ri şe­kil­len­dir­me es­na­sın­da ko­rur. I­sı a­yar­la­ma ö­zel­li­ği sa­ye­sin­de her saç ti­pi­ne ih­ti­ya­cı ol­du­ğu ka­dar ı­sı ve­rir ve yıp­ran­ma­sı­nı en­gel­ler. Renk Ko­ru­ma Tek­no­lo­ji­si ve sa­ça kay­bet­ti­ği ne­mi ge­ri ka­zan­dı­ran Sa­tin I­on Tek­no­lo­ji­si i­le renk sol­ma­sı­nı %70’e va­ran o­ran­da en­gel­li­yor. İNCİ “-­Şa­nı­mı şöh­re­ti­mi kay­bet­me kor­kum yok... Hiç bir za­man şan, şöh­ret in­sa­na ba­ki de­ğil... Ne k­ral­lar, sul­tan­lar, üs­tat­lar gel­miş, a­ma so­nuç­ta bir a­vuç top­rak ol­muş hep­si...”(Mu­az­zez Er­soy / Sa­nat­çı SAĞ­LIK OLSUN Sİ­GA­RA­DA “er­ken” teh­li­ke! Ya­pı­lan bir araş­tır­ma­da, ebe­veyn­le­ri er­ken yaş­ta si­ga­ra tir­ya­ki­si olan genç­le­rin si­ga­ra iç­me­ye da­ha eği­lim­li ol­duk­la­rı or­ta­ya çık­tı. Uz­man­lar ya­yın­la­dı­ğı açık­la­ma­da, araş­tır­ma­la­rın­da si­ga­ra­ya er­ken yaş­lar­da baş­la­yan ve uzun dö­nem­de tir­ya­ki gi­bi si­ga­ra içen­le­rin, bu kö­tü dav­ra­nış­la­rı­nı bir son­ra­ki nes­le ta­şı­mak­ta bü­yük aday ol­duk­la­rı bul­gu­su­nu el­de et­tik­le­ri­ni kay­det­ti. Uz­man­lar, ai­le­le­rin tü­tün tü­ke­ti­mi ko­nu­sun­da­ki tu­tum­la­rı­nın çok önem­li ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti­lir. HABER HATTI MUS­TE­LA ile ‘Be­be­ği­mi Bek­ler­ken’ Be­bek cilt ba­kı­mı uz­ma­nı Mus­te­la, Tür­ki­ye’de sağ­lık dü­ze­yi­ni art­tır­mak için ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Me­di­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si iş­bir­li­ği ile an­ne, ba­ba aday­la­rı­nı bu dö­nem­de yal­nız bı­rak­mı­yor. “Be­be­ği­mi Bek­ler­ken” se­mi­ner­le­ri­ne ka­tı­la­rak be­be­ği­niz ve ai­le­niz için iyi bir baş­lan­gıç yap­mak is­ti­yor­sa­nız, 2 Ara­lık Sa­lı ve 20 Ara­lık Cu­mar­te­si gü­nü 14.00’te Me­di­cal Park Göz­te­pe Has­ta­ne Komp­lek­si’nde ola­bi­lir­si­niz. MİDENİN DOSTUMUZ Kal­be ve kas sis­te­mi­ne ya­rar­lı, yor­gun­lu­ğa ve is­ha­le bi­re­bir­dir. Muz özel­lik­le mi­de­ye çok fay­da­lı­dır. Güç­len­di­rir ve ko­rur. Ül­ser ve gas­trit ra­hat­sız­lı­ğı olan­la­ra iyi ge­lir. Ka­bız­lı­ğı gi­de­rir. Böb­rek ve ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rın­da ya­rar­lı­dır. Kan­da­ki ko­les­te­rol ora­nı­nı dü­şü­ren muz, kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu­dur. Stre­si azal­tır ve tan­si­yo­nu dü­şü­rür. Vü­cu­dun ve bey­nin yor­gun­lu­ğu­nu gi­de­rir. Ener­ji ve­rir. Has­ta­la­rın iyi­leş­me­si­ni hız­lan­dı­rır. Ke­mik ge­li­şi­mi­ni des­tek­ler. Kramp­la­rı en­gel­ler. Ök­sü­rü­ğe ve gö­ğüs ağ­rı­la­rı­na iyi ge­lir. YARARLARI Kal­be ve kas sis­te­mi­ne ya­rar­lı­, is­ha­le bi­re­bir­. ­Yük­sek tan­si­yo­nu önler, uy­ku­yu dü­ze­nler. Ül­se­ri ön­ler ve ül­ser ya­ra­la­rı­nın te­da­vi­si­ne yar­dım­cı o­lur, Mig­ren ağ­rı­sı­na fay­da­lı­dır, İl­ti­hap­lan­ma­lar­da te­da­vi e­di­ci ö­zel­li­ğe sa­hip­tir. Tarifiniz (...A­su­de Ba­har’ın da­mak ta­dı) MU­HAL­LE­Bİ­Lİ KU­RA­Bİ­YE KU­RA­Bİ­YE İÇİN: > 250 gr mar­ga­rin/te­re­ya­ğı > 6 su bar­da­ğı un > 3 ye­mek ka­şı­ğı ka­ka­o > 2 ye­mek ka­şı­ğı toz şe­ker > 1 çay bar­da­ğı yo­ğurt > 1 pa­ket va­nil­ya > 1 pa­ket ka­bart­ma to­zu > 1 çay bar­da­ğı sı­vı yağ... MU­HAL­LE­Bİ İÇİN: > 3 su bar­da­ğı süt > 3 ye­mek ka­şı­ğı un > 1 yu­mur­ta sa­rı­sı > 1 ye­mek ka­şı­ğı te­re­ya­ğı > 1 su bar­da­ğı toz şe­ker > 1 pa­ket va­nil­ya > 2 ye­mek ka­şı­ğı Hin­dis­tan ce­vi­zi HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Mu­hal­le­bi için yu­mur­ta sa­rı­sı ve şe­ke­ri çır­pıp ten­ce­re­ye alın, un ve süt ek­le­yip ka­rış­tı­ra­rak pi­şi­rin. Kay­na­ma­ya baş­la­yın­ca hin­dis­tan ce­vi­zi, va­nil­ya ve te­re­ya­ğı­nı ko­yun. Yağ eri­ye­ne ka­dar kay­na­tın. Ha­zır­la­dı­ğı­nız ka­rı­şı­mı mik­se­re alıp so­ğu­ya­na ka­dar çır­pın. Bir sü­re buz­do­la­bın­da bek­le­tin. Ku­ra­bi­ye için eri­til­miş ka­tı yağ, ka­ka­o, sı­vı­yağ, toz şe­ker yo­ğurt, va­nil­ya ve ka­bart­ma to­zu­nu ka­rış­tı­rın. Ya­vaş ya­vaş un ek­le­ye­rek yu­mu­şak bir ha­mur ya­pın. Ha­mu­ru 20 da­ki­ka bek­le­tin. Ha­mur­dan ce­viz bü­yük­lü­ğün­de par­ça­lar ko­pa­rıp mer­da­ney­le açın. Aç­tı­ğı­nız ha­mu­run içi­ne 1 tat­lı ka­şı­ğı mu­hal­le­bi ko­yup ha­mu­ru top şek­li­ne ge­ti­rin. Ha­mu­run bir­leş­me kıs­mı tep­si­ye ge­le­cek şe­kil­de di­zin. 180 derece fı­rın­da 20 da­ki­ka pi­şi­rin. So­ğu­duk­tan son­ra ser­vis ya­pın. SİZDEN GELENLER GÖ­NÜL RU­MEY­SA ­Zeh­ra ve Ah­met Fa­ruk’un tat­lı ab­la­sı ar­tık 12 ya­şın­da... (...Ser­dar Ba­la­ban’ın al­bü­mü) YA­ĞIZ CAN An­ne­si­nin ku­zu­su, ba­ba­sı­nın as­la­nı, bi­ta­ne­cik oğ­lu­muz... (...Duy­gu Can’ın al­bü­mü) BİZE ULAŞIN: e-posta: omer.soztutan@tg.com.tr telefon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 adres: türkiye gazetesi ihlas medya plaza 29 ekim caddesi, 34197 yenibosna/istanbul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT