BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Av­ru­pa’da Gö­rü­le­cek 101 Yer”

“Av­ru­pa’da Gö­rü­le­cek 101 Yer”

“En iyi pro­fes­yo­nel reh­ber ve ge­zi ya­za­rı” ödül­lü Saf­fet Em­re Ton­guç, sa­tış re­kor­la­rı kı­ran “Tür­ki­ye’de Gö­rül­me­si Ge­re­ken 101 Yer” ki­ta­bı­nın ar­dın­dan şim­di de “Av­ru­pa’da Gö­rü­le­cek 101 Yer” isim­li ki­ta­bı ya­yım­lan­dı.“En iyi pro­fes­yo­nel reh­ber ve ge­zi ya­za­rı” ödül­lü Saf­fet Em­re Ton­guç, sa­tış re­kor­la­rı kı­ran “Tür­ki­ye’de Gö­rül­me­si Ge­re­ken 101 Yer” ki­ta­bı­nın ar­dın­dan şim­di de “Av­ru­pa’da Gö­rü­le­cek 101 Yer” isim­li ki­ta­bı ya­yım­lan­dı. Tür­ki­ye’de ala­nın­da bir ilk olan ve bü­tün Av­ru­pa’yı kap­sa­yan ki­tap­ta 40 ül­ke ve 101 yer bu­lu­nu­yor. Reh­ber ni­te­li­ği ta­şı­yan ki­tap­ta, Av­ru­pa’da­ki tüm önem­li şe­hir­le­rin ta­ri­hi ve tu­ris­tik yer­le­ri dı­şın­da ula­şım, alış­ve­riş, res­to­ran, ge­ce ha­ya­tı ve otel bil­gi­le­ri de­tay­lı bi­çim­de ve­ri­li­yor.
Kapat
KAPAT