BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tir­ya­ki ve­ki­le GAZ ODA­SI

Tir­ya­ki ve­ki­le GAZ ODA­SI

Ka­pa­lı yer­ler­de si­ga­ra içil­me­si­nin ya­sak­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ha­va­lar da so­ğu­yun­ca tir­ya­ki mil­let­ve­kil­le­ri için si­ga­ra me­kâ­nı oluş­tu­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­na hız ve­ril­di.> Şük­ran Ka­ban AN­KA­RA Ka­pa­lı yer­ler­de si­ga­ra içil­me­si­nin ya­sak­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ha­va­lar da so­ğu­yun­ca tir­ya­ki mil­let­ve­kil­le­ri için si­ga­ra me­kâ­nı oluş­tu­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı­na hız ve­ril­di. TBMM Baş­kan­lı­ğı, Mec­lis’in ku­lis çı­kı­şın­da­ki bah­çe­le­re cam­dan ya­pı­la­cak si­ga­ra oda­la­rı için si­pa­riş ver­di. Si­ga­ra iç­me alan­la­rı­nın üs­tü sa­bit ve ka­pa­lı ola­cak. An­cak ya­sa­ya uy­gun ol­ma­sı için yan ta­raf­la­rı cam bal­kon tar­zın­da açı­la­bi­le­cek şe­kil­de ya­pı­la­cak. So­ğuk ha­va­lar­da bu cam­lar ka­pa­lı tu­tu­la­cak. Oda­la­rın içi­ne ise ısı­tı­cı­lar yer­leş­ti­ri­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91748
  % 0.13
 • 4.7811
  % -0.18
 • 5.5563
  % -0.46
 • 6.2341
  % -1.05
 • 188.154
  % -0.77
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT