BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ak­su: Yar­dım­lar sa­da­ka de­ğil

Ak­su: Yar­dım­lar sa­da­ka de­ğil

AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dül­ka­dir Ak­su, hü­kü­me­tin dar ge­lir­li va­tan­daş­la­ra yap­tı­ğı yar­dım­la­rın sa­da­ka de­ğil, sos­yal dev­le­tin ge­re­ği ol­du­ğu­nu söy­le­di.AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ab­dül­ka­dir Ak­su, hü­kü­me­tin dar ge­lir­li va­tan­daş­la­ra yap­tı­ğı yar­dım­la­rın sa­da­ka de­ğil, sos­yal dev­le­tin ge­re­ği ol­du­ğu­nu söy­le­di. “2. Ulus­la­ra­ra­sı Mik­ro Kre­di Va­sı­ta­sıy­la Yok­sul­lu­ğun Azal­tıl­ma­sı Kon­fe­ran­sı”nda ko­nu­şan Ak­su, AK Par­ti ik­ti­dar­la­rı dö­ne­min­de ge­rek Sos­yal Yar­dım­laş­ma Vak­fı ge­rek­se di­ğer va­kıf­lar ve mik­ro kre­di yo­luy­la mil­le­te yar­dım­lar­da bu­lu­nul­du­ğu­nu ve kre­di ve­ril­di­ği­ni be­lir­te­rek, bun­la­rın de­mok­ra­tik, la­ik ve sos­yal hu­kuk dev­le­ti­nin esas­la­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT