BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAN­KA­YI SOY­DU ­ka­çar­ken ya­ka­lan­dı

BAN­KA­YI SOY­DU ­ka­çar­ken ya­ka­lan­dı

Mer­zi­fon’da bir banka şu­be­sine dün sa­at 17.30 sı­ra­la­rın­da gi­ren Mu­rat K. (25), e­lin­de­ki si­la­hı­nı çe­ke­rek ilk ön­ce ban­ka gü­ven­lik gö­rev­li­si o­lan K.T.’yi re­hin al­dı ve ban­ka ça­lı­şan­la­rı­nı ye­re ya­tır­dı.Mer­zi­fon’da bir banka şu­be­sine dün sa­at 17.30 sı­ra­la­rın­da gi­ren Mu­rat K. (25), e­lin­de­ki si­la­hı­nı çe­ke­rek ilk ön­ce ban­ka gü­ven­lik gö­rev­li­si o­lan K.T.’yi re­hin al­dı ve ban­ka ça­lı­şan­la­rı­nı ye­re ya­tır­dı. Ban­ka gö­rev­li­sin­den bi­ri­si­ne pa­ra­la­rı çan­ta­ya koy­ma­sı­nı is­te­yen şah­sın bir an­lık dal­gın­lı­ğın­dan fay­da­la­nan ban­ka ça­lı­şan­la­rın­dan bi­ri­si cep te­le­fo­nun­dan po­li­si a­ra­dı. Ban­ka ya­kı­nın­da bu­lu­nan bir po­lis e­ki­bi, o­la­ya mü­da­ha­le et­mek i­çin i­çe­ri­ye gi­rin­ce şa­hıs i­çe­ri­ye gi­ren po­li­si de re­hin a­la­rak si­la­hı­nı a­lıp ye­re ya­tır­dı. Ban­ka­dan al­dı­ğı 50 bin YTL i­le kaç­ma­ya ça­lı­şan Mu­rat K., o­lay ye­ri­ne ge­len po­lis­ler ta­ra­fın­dan yak­la­şık 150 met­re kaç­tık­tan son­ra ya­ka­lan­dı. Mu­rat K. kaç­tı­ğı es­na­da 7 bin 200 YTL ci­va­rın­da pa­ra­yı ye­re dök­tü. Po­lis yer­de­ki pa­ra­la­rı top­la­dık­tan son­ra Mu­rat K.’nin e­lin­de bu­lu­nan çan­ta­da 42 bin 60 YTL pa­ra e­le ge­çir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT