BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KADIKÖY’DE KURTLARIN DANSI

KADIKÖY’DE KURTLARIN DANSI

Me­rak­la bek­le­nen karşılaşma gel­di çat­tı. Bu ak­şam Ka­dı­köy’de ne­fes­ler tu­tu­la­cak. F.Bah­çe-­Be­şik­taş der­bi­si, A­ra­go­nes’le De­niz­li’nin tak­tik sa­va­şı­na sah­ne o­la­cakKAYBEDERSE ARAGONES! ­Gün­ler­dir bek­le­nen F.Bah­çe-­Be­şik­taş der­bi­si bu ak­şam Ka­dı­köy Şük­rü Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı’n­da oy­na­na­cak. Sa­at 19.00’da baş­la­ya­cak ma­çı ha­kem Bün­ya­min Ge­zer yö­ne­te­cek. Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne hav­lu a­tan, U­E­FA’ya gi­dip git­me­ye­ce­ği bel­li ol­ma­yan, oy­na­dı­ğı fut­bol­la ge­çen se­zo­nu mum­la a­ra­tan ve de ho­ca­sı çok tar­tı­şı­lan F.Bah­çe’de su­la­rın du­rul­ma­sı i­çin tek yol ga­li­bi­yet. Mağ­lu­bi­yet ha­lin­de A­ra­go­nes tar­tış­ma­la­rı da­ha da sert­le­şe­cek. TEL­LO OY­NA­YA­CAK F.Bah­çe der­bi­si i­çin i­de­al on bi­ri­ni pa­zar­te­si gü­nün­den be­lir­le­yen Be­şik­taş’ta tek p­rob­lem Tel­lo’nun bek­len­me­dik sa­kat­lı­ğı. Dün ak­şam ya­pı­lan kont­rol­le­rin ar­dın­dan ağ­rı­la­rı­nın a­zal­dı­ğı­nı be­lir­ten Şi­li­li fut­bol­cu F.Bah­çe kar­şı­sın­da oy­na­mak is­te­di­ği­ni söy­le­yin­ce 18 ki­şi­lik maç kad­ro­su­na da­hil e­dil­di. Tel­lo i­le ö­zel bir gö­rüş­me ya­pan De­niz­li’nin yıl­dız fut­bol­cu­ya on bir­de şans ver­me­si bek­le­ni­yor. Son da­ki­ka sürp­ri­zi ya­şan­ma­sı ha­lin­de i­se Ser­dar Öz­kan for­ma gi­ye­cek. ARAGONES’İN BÜTÜN PLANLARI ALT-ÜST OLDU Fener’de Semih şoku AMELİYAT OLMASI ŞART Se­zon ba­şın­dan bu ya­na sa­kat­lık­lar­la bo­ğu­şan F.Bah­çe’ye bir dar­be de k­ri­tik Be­şik­taş der­bi­si ön­ce­si gel­di. Sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le A.Gü­cü ve Por­to kar­şı­sın­da for­ma gi­ye­me­yen an­cak Be­şik­taş ma­çı­na ye­tiş­me­si bek­le­nen Se­mih Şen­türk’ün dok­tor ra­po­ru sa­rı-­la­ci­vert­li­ler­de bom­ba et­ki­si yap­tı. An­ka­ras­por ma­çın­da sağ di­zi­ne dar­be a­la­rak o­yu­nu terk e­den Se­mih’in a­me­li­yat o­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. Di­zin­de yır­tık o­lu­şan mil­li gol­cü iğ­ne te­da­vi­si­ne rağ­men ağ­rı­la­rın­dan kur­tu­la­ma­dı­ğı i­çin o­pe­ras­yon ge­çi­re­cek. Se­mih’in bı­çak al­tı­na yat­ma­sı ha­lin­de se­zo­nun ilk ya­rı­sı­nı ka­pat­ma­sı bek­le­ni­yor. JOSİCO’NUN YERİNE EMRE Der­bi­de Se­mih’li bir kad­ro dü­şü­nen İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, p­lan­la­rı­nı de­ğiş­tir­mek zo­run­da kal­dı ve Jo­si­co’yu kı­za­ğa çek­me ka­ra­rı ver­di. Sağ ka­nat­ta De­i­vid’i kul­lan­ma­yı p­lan­la­yan A­ra­go­nes, 6+2’lik ya­ban­cı kon­ten­ja­nı se­be­biy­le va­tan­da­şı­nı ku­lü­be­de o­tur­ta­cak. Ön li­be­ro­da Sel­çuk’a, Em­re eş­lik e­de­cek. Be­şik­taş’ı du­ran top­lar­la vur­ma­yı p­lan­la­yan De­de, A­lex ve Car­los’u ö­zel o­la­rak ça­lış­tı­rır­ken, yö­ne­tim de ta­kı­ma bü­yük des­tek ve­ri­yor. Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım ve kur­may­la­rı der­bi ön­ce­si Sa­man­dı­ra’da fut­bol­cu­lar ve tek­nik he­yet­le mo­ral ye­me­ğin­de bir a­ra­ya gel­di. Yıl­dı­rım yap­tı­ğı duy­gu­sal ko­nuş­ma­da, ca­mi­a­nın bek­len­ti­le­ri­ni vur­gu­la­ya­rak ga­li­bi­yet is­te­di­ği­ni söy­le­di. > M. Emin ULUÇ FUTBOLCULAR HIRS KÜPÜ: TEK HEDEF 3 PUAN Beşiktaş derbiye hazır “EKSİĞİMİZ KALMADI” Es­ki­şe­hir ga­li­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan fut­bol­cu­la­rı­nı teo­rik ve pra­tik ola­rak F.Bah­çe der­bi­si­ne ha­zır­la­ma­ya ça­lı­şan Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, son tak­tik id­ma­nın ar­dın­dan fut­bol­cu­la­rı­na “Ka­dı­köy’de oy­na­ma­ya ha­zı­rız. He­pi­ni­ze gü­ve­ni­yo­rum. Haf­ta ba­şın­dan be­ri söy­le­di­ğim gi­bi, stres yap­ma­yın. Ma­ça sa­kin baş­la­yıp sa­kin bi­ti­re­lim. Or­ta­mı ger­mek adı­na or­ta­ya çı­ka­cak olum­suz tab­lo­lar­dan et­ki­len­me­yin. İd­man ek­si­ği­miz yok. Çı­ka­ca­ğız ve F.Bah­çe dep­las­ma­nın­dan 3 pu­an ala­ca­ğız” di­ye­rek son mo­ral ko­nuş­ma­sı­nı yap­tı. FUT­BOL­CU­LAR İNA­NI­YOR Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li ka­dar Be­şik­taş­lı fut­bol­cu­lar da der­bi­den za­fer­le dö­ne­cek­le­rin­den e­min. Kap­tan Ma­ti­as Del­ga­do, F.Bah­çe’yi mağ­lup e­de­rek zir­ve ta­ki­bi­ni sür­dü­re­cek­le­ri­ni be­lir­tir­ken, Be­şik­taş’ın Çek de­fans o­yun­cu­su To­mas Si­vok, bü­yük maç­la­rı oy­na­ma­ya a­lış­kın ol­du­ğu­nu ve Ka­dı­köy’de ka­za­nan ta­raf o­la­cak­la­rı­nı söy­le­di. F.Bah­çe’den çe­kin­me­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Fi­lip Ho­los­ko i­se “Gol­le­rim­le Be­şik­taş’ın ga­li­bi­ye­ti­ne kat­kı yap­mak is­ti­yo­rum. Tür­ki­ye’nin en ka­li­te­li e­ki­bi ol­du­ğu­mu­zu her­ke­se gös­ter­me za­ma­nı gel­di” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Bilgehan Can Zi­co’nun ipi­ni to­ru­nu çek­ti! Fut­bol Ex­tra Der­gi­si, Zi­co’nun F.Bah­çe’den ay­rı­lış id­di­ala­rı­na ye­ni bir bo­yut ka­zan­dır­dı. Der­gi­nin Ka­sım ayı sa­yı­sın­da ya­yın­la­nan ha­be­re gö­re, Zi­co’nun ve­da­sı­nın se­be­bi pa­ra de­ğil, EU­RO2008’e git­mek ye­ri­ne bu sü­re­yi to­ru­nuy­la ge­çir­me­yi ter­cih et­me­si. Yö­ne­tim, Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nı sey­ret­mek ye­ri­ne ül­ke­sin­de ta­til yap­ma­ya git­ti­ği için Bre­zil­ya­lıy­la yol­la­rı­nı ayır­mış! F.BAHÇE NOTLARI Saracoğlu ko­zu F.Bah­çe sı­kın­tı­lı bir se­zon ge­çir­se de Ka­dı­köy’de­ki is­ta­tis­tik­ler sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin içe­ri­de güç­lü ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Bu sezon Sa­ra­coğ­lu’nda­ki 6 maç­ta F.Bah­çe’nin 5 ga­li­bi­ye­ti, 1 mağ­lu­bi­ye­ti bu­lu­nu­yor. Be­şik­taş’ın ise 6 dep­las­man­da 2 ga­li­bi­yet, 3 be­ra­ber­lik, 1 ye­nil­gi­si var. F.Bah­çe ön­de F.Bah­çe ile Be­şik­taş bu­gün­kü maç ile bir­lik­te 321. kez kar­şı kar­şı­ya ge­li­yor. Ge­ri­de ka­lan 320 mü­ca­de­le­de 118’er ga­li­bi­ye­ti bu­lu­nan dev­ler 84 kez de ye­ni­şe­me­di. Gol­ler­de 432-403 üs­tün olan Ka­nar­ya 102 lig ma­çın­da 35 ga­li­bi­yet­le Kar­ta­lın bir adım önün­de. İki ta­kım ara­sın­da­ki son 4 ma­çı da F.Bah­çe ka­zan­dı. Baş­kan­la­rın kar­ne­si F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, 28 Be­şik­taş der­bi­si ya­şar­ken, 12 ga­li­bi­yet, 11 mağ­lu­bi­yet, 5 be­ra­ber­lik gör­dü. Be­şik­taş Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ise 12 F.Bah­çe der­bi­sin­de 4 ga­li­bi­yet, 5 mağ­lu­bi­yet, 3 be­ra­ber­lik ya­şa­dı. Aziz Yıl­dı­rım’ın Ka­nar­ya­sı 42 gol atıp 39 gol yer­ken, De­mi­rö­ren’in Kar­tal’ı 17 gol atıp, 18 gol ye­di. Ka­sım­da ba­şa baş Ka­sım ayın­da eze­li re­ka­bet 36 kez ya­şan­dı. 11 ma­çı Be­şik­taş ka­za­nır­ken, F.Bah­çe 10 ga­li­bi­yet al­dı. 15 kar­şı­laş­ma­da eşit­lik bo­zul­ma­dı. Be­şik­taş bu ay için­de­ki maç­lar­da 41 gol atar­ken, F.Bah­çe 39 gol­de kal­dı. An­cak 3 Ka­sım 2007’de oy­na­nan bu ay­da­ki son ma­çı F.Bah­çe Ka­dı­köy’de 2-1 ka­zan­dı. Kart­lar uçu­şu­yor F.Bah­çe’de 4, Be­şik­taş’ta 3 oyun­cu sa­rı kart ce­za­sı sı­nı­rın­da. Kart gör­me­le­ri ha­lin­de Car­los, Lu­ga­no, Edu ve Ali Bil­gin De­niz­li kar­şı­sın­da, Nob­re, Ser­dar Öz­kan ve Cis­se An­ka­ra ma­çın­da ce­za­lı du­ru­ma dü­şe­cek. Ha­kem­ler son 18 der­bi­de 13 kır­mı­zı, 107 sa­rı kart gös­ter­di. Ba­his­çi­ler Fe­ner­li! F.Bah­çe-Be­şik­taş der­bi­si ön­ce­si İd­da­a, ev sa­hi­bi eki­bi ga­li­bi­ye­te da­ha ya­kın ta­raf ola­rak gös­ter­di. Dev ma­çın ba­his oran­la­rı açık­la­nır­ken, İd­da­a, Fe­ner­bah­çe’nin ga­li­bi­ye­ti­ne 1.90, Be­şik­taş’ın ga­li­bi­ye­ti­ne 2.80, be­ra­ber­li­ğe ise 3.10 oran­la­rı ver­di. Ola­ğa­nüs­tü gü­ven­lik Dev maç­ta 2 bin 650 em­ni­yet men­su­bu­na F.Bah­çe’nin gö­rev­len­di­re­ce­ği 525 özel gü­ven­lik ele­ma­nı yar­dım­cı ola­cak. Stat için­de 190 gü­ven­lik ka­me­ra­sıy­la tes­pit ya­pı­la­cak, ay­rı­ca so­yun­ma oda­la­rı ka­pı­sı­na ka­dar da em­ni­yet ka­me­ra­la­rı çe­kim ya­pa­cak. Stat ka­pı­la­rı 14.00’te açı­la­cak. 2 bin 525 bi­let ve­ri­len Be­şik­taş­lı­la­rın sta­da top­lu ge­li­şi­ne izin ve­ril­me­ye­cek. On­la­rın ilk der­bi­si F.Bah­çe’de Lu­is Ara­go­nes ve Da­ni­el Güi­za ilk kez Be­şik­taş’a kar­şı mü­ca­de­le ve­re­cek. İs­pan­yol gol­cü gol şans­sız­lı­ğı­na si­yah-be­yaz­lı ta­kım kar­şı­sın­da son ver­mek is­ti­yor. Be­şik­taş’ta ise Mus­ta­fa De­niz­li, Rüş­tü, Si­vok, Za­po ve Ek­rem Dağ da ilk kez F.Bah­çe’ye kar­şı sı­nav ve­re­cek. BEŞİKTAŞ NOTLARI Rüş­tü Kar­tal olu­yor Be­şik­taş’ın tec­rü­be­li fi­le bek­çi­si Rüş­tü Reç­ber Be­şik­taş for­ma­sı al­tın­da ilk kez Ka­dı­köy dep­las­ma­nı­na çı­ka­cak. He­ye­can­lı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Reç­ber, “Sağ du­yu­lu olup sa­de­ce işi­mi­zi ya­par­sak so­run ya­şa­ya­ca­ğı­mı­zı dü­şün­mü­yo­rum. F.Bah­çe ga­li­bi­ye­ti şam­pi­yon­luk yo­lun­da bi­ze bü­yük avan­taj sağ­la­ya­cak” de­di. Ka­zım’a özel ön­lem Be­şik­taş Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa De­niz­li, Ka­zım ve Uğur’a özel ön­lem dü­şü­nü­yor. “İki oyun­cu­nun da ne za­man ne ya­pa­ca­ğı­nı kes­tir­mek zor” di­yen De­niz­li’nin son tak­tik ça­lış­ma­sın­da ka­nat oyun­cu­la­rı­na Ka­zım ve Uğur’la il­gi­li uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. Ka­dı­köy Kar­ta­lı Be­şik­taş lig­de ta­ri­hi ra­ki­bi F.Bah­çe’ye evin­de hu­zur ver­mi­yor. Şük­rü Sa­ra­çoğ­lu Sta­dı’nda bu­gü­ne ka­dar oy­na­nan 26 maç­ta 9 ga­li­bi­yet 7 mağ­lu­bi­yet alan Be­şik­taş at­tı­ğı 37 go­le kar­şı­lık ka­le­sin­de 31 gol gör­dü. Geç­ti­ği­miz yıl oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da Be­şik­taş’ı 2-1 mağ­lup eden F.Bah­çe, ra­ki­bi­ni 6.5 yıl son­ra ken­di evin­de yen­me ba­şa­rı­sı gös­ter­miş­ti. Mil­li da­vet bek­li­yo­rum Be­şik­taş’ın yıl­dız fut­bol­cu­la­rın­dan Ek­rem Dağ, Mil­li Ta­kım­lar Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim’den da­vet bek­le­di­ği­ni söy­le­di. Son haf­ta­lar­da­ki per­for­man­sıy­la Be­şik­taş’ın vaz­ge­çil­mez­le­ri ara­sı­na gi­ren Ek­rem, “Avus­tur­ya’da doğ­dum bü­yü­düm. Türk ve Avus­tur­ya mil­li ta­kım­la­rın­dan da­vet ge­lir­se ter­ci­him ke­sin­lik­le ay-yıl­dız­lı for­ma ola­cak” de­di. Di­van he­sap so­ra­cak Be­şik­taş Ku­lü­bü’nün 2008 yı­lı 3. Ola­ğan Di­van Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı bu­gün ya­pı­la­cak. Cey­lan In­ter­con­ti­nen­tal Ote­li Dol­ma­bah­çe Sa­lo­nu’nda sa­at 10.30’da baş­la­ya­cak top­lan­tı­da gün­dem­de­ki mad­de­ler sı­ray­la gö­rü­şü­le­cek. Di­van Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da yö­ne­ti­min yap­tı­ğı son mad­di har­ca­ma­lar ve ku­lü­bün borç tab­lo­su tar­tı­şı­la­cak. Açı­lı­şa yo­ğun il­gi İne­göl Be­şik­taş Der­ne­ği’nin açı­lı­şı bü­yük il­gi gör­dü. As­baş­kan Le­vent Er­do­ğan’ın ya­nı sı­ra yö­ne­ti­ci­ler­den Beh­çet Ümit­len ve Ne­dim Sars­maz’ın ha­zır bu­lun­du­ğu açı­lış­ta Be­şik­taş­lı yö­ne­ti­ci­ler, F.Bah­çe der­bi­sin­den ga­li­bi­yet bek­le­dik­le­ri­ni an­cak önem­li ola­nın iki ku­lüp ara­sın­da­ki dost­luk te­mel­le­ri­nin güç­len­me­si­nin ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di­ler. > Cem BA­ŞA­RA­NER FENERBAHÇE V.Demirel Gökhan Lugano Edu R.Carlos Selçuk Emre Deivid Alex Uğur Güiza Sa­kat: Semih, Tümer Ce­za­lı: Yok BEŞİKTAŞ ­Rüş­tü İ.To­ra­man ­Za­po­tocny ­Si­vok İ.Üzülmez Ek­rem ­Cis­se Del­ga­do Tello Ho­los­ko ­Nob­re Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Yok STAT: Şükrü Saracoğlu SAAT: 19.00 HAKEMLER: Bünyamin Gezer, Serkan Ok, Cem Satman 4. HAKEM Hakan Özkan > Lig TV naklen
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT