BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Banyoya saklanıp kurtarılmayı bekledim

Banyoya saklanıp kurtarılmayı bekledim

Sal­dı­rı­la­r sı­ra­sın­da o­tel­ler­de bu­lu­nan Türkler dehşeti anlattı... Rehinelerden Ya­se­min Er­den: “İlk baş­ta çok kor­ku­tu­cuy­du. Son­ra kur­ta­rıl­ma sı­ra­mı bek­le­dim.”> İS­TAN­BUL/MUM­BA­İ İHA 48 SA­AT­LİK GERİLİM FİLMİ Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’nda ai­le­si ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan avu­kat Ya­se­min Er­den’in yüzünde; ölüm­le hayat ara­sın­da ge­çir­di­ği 48 saa­tin ardından buruk bir mutluluk vardı. “YE­ME­Ğİ OTE­LİN DI­ŞIN­DA YE­MEK Bİ­Zİ KUR­TAR­DI” Hin­dis­tan’da bu­lu­nan tu­rizm­ci Al­pay Kurt ve En­gin Ye­me­ni­ci de İs­tan­bul’a dön­dü. Kurt’u, an­ne­si Kıy­met, eşi İc­lal ve oğ­lu Do­ğa Kurt kar­şı­la­dı (sol­da). Kurt, “Ye­me­ği ote­lin res­to­ra­nın­da mı yi­ye­lim, dı­şa­rı­da mı yi­ye­lim di­ye ko­nuş­tuk. Dı­şa­rı­da ye­me­ye ka­rar ver­dik. Tam ote­le gi­ri­yor­duk ki sal­dı­rı ol­du. Bir tak­si­ye bi­nip kaç­tık” de­di. Hin­dis­tan’ın Mum­ba­i ken­tin­de te­rö­rist­le­rin eş za­man­lı bas­kın dü­zen­le­di­ği 10 ay­rı nok­ta­dan bi­ri olan Obe­roy Ote­li’nde yak­la­şık 48 sa­at re­hin tu­tu­lan avu­kat Ya­se­min Er­den Tür­ki­ye’ye dön­dü. Ai­le­siy­le ku­cak­la­şan Er­den çok yor­gun ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Odam­dan hiç ay­rıl­ma­dım. Du­man­dan ko­run­mak için ban­yo­ya gir­dim. İlk an­lar kor­ku­tu­cuy­du, son­ra sa­de­ce sı­ra­mı bek­le­dim. Ai­lem ve ar­ka­daş­la­rım­la sü­rek­li me­saj­laş­tık. Her­hal­de Hin­dis­tan’a tek­rar gi­de­rim, te­rö­re ye­nil­me­mek la­zım.” PO­LİS RE­Hİ­NE­LE­Rİ KAL­KAN Gİ­Bİ KUL­LAN­DI Hin­dis­tan’dan Tür­ki­ye’ye dö­nen tu­rizm­ci ar­ka­daş­lar En­gin Ye­me­ni­ci ve Al­pay Kurt ise, re­hi­ne­le­re ge­re­ken öze­nin gös­te­ril­me­di­ği­ni an­la­ta­rak, gü­ven­lik güç­le­ri içe­ri­ye gir­di­ğin­de te­rö­rist­le­rin re­hi­ne­le­ri kal­kan gi­bi kul­lan­dı­ğı­nı, bu ne­den­le ölü sa­yı­sı­nın açık­la­nan­dan da­ha faz­la ol­du­ğu­nu id­di­a et­ti. Öte yan­dan, Hin­dis­tan is­tih­ba­rat kay­nak­la­rı, sal­dı­rı­la­rı dü­zen­le­yen mi­li­tan­lar­dan 8’inin Mum­ba­i’ye bir ay ön­ce­den gel­di­ği­ni bil­dir­di. Hin­dis­tan­lı yet­ki­li­ler, sal­dı­rı­la­rın­dan do­la­yı Pa­kis­tan’ı suç­lu­yor. Bom­bay’da­ki ye­rel ka­nal­lar ise, sal­dır­gan­la­rın 5 yıl­dız­lı lüks Taç Ma­hal ote­li için­den yar­dım al­dı­ğı ile­ri sür­dü. Bİ­LAN­ÇO­ A­ĞIR: 195 ÖLÜ 300 YA­RA­LI Hin­dis­tan’ın ti­ca­ri baş­ken­ti Bom­bay’da Çar­şam­ba ge­ce­si ara­la­rın­da Taç Ma­hal Ote­li, Obe­roy Otel ve Yahudi di­ni mer­ke­zinin de bu­lun­du­ğu 10 ay­rı nok­ta­yı he­def ala­rak ger­çek­leş­ti­ri­len te­rör sal­dı­rı­sı, dün Taç Ma­hal Otel’de son 3 te­rö­ris­tin öl­dü­rül­me­siy­le son bul­du. Hin­dis­tan’ın “11 Ey­lül”ü ola­rak ni­te­le­nen ve tu­rist­le­ri he­def alan sal­dı­rı­nın bi­lan­ço­su 195 ölü, 300’den faz­la ya­ra­lı ola­rak açık­lan­dı. Ül­ke­yi ya­sa bo­ğan sal­dı­rı­lar­da ölen 15 ya­ban­cı­dan 8’inin İs­ra­il­li, 5’nin ise ABD’li ol­du­ğu bil­di­ril­di. Obama: Hin­dis­tan’ın ya­nın­da­yız ABD’de baş­kan se­çi­len Ba­rack Oba­ma, Mum­ba­i ken­tin­de dü­zen­le­nen sal­dı­rı­la­rın, Hint de­mok­ra­si­si­ni ve dün­ya­nın te­rör­le mü­ca­de­le­de­ki ka­rar­lı­lı­ğı­nı sars­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush da, sal­dı­rı­lar­da Ame­ri­ka­lı­la­rın öl­me­sin­den bü­yük üzün­tü duy­du­ğu­nu, te­rö­rist­le­re kar­şı dün­ya ve Hint yet­ki­li­ler­le iş bir­li­ği­ne de­vam ede­cek­le­ri­ni bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT