BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Komşular martta gelecek yüzde 50 indirimli alacak

Komşular martta gelecek yüzde 50 indirimli alacak

Turizmin ve ti­ca­re­tin can­lan­dı­rıl­ma­sı için, İs­tan­bul, An­tal­ya, İz­mir ve An­ka­ra’da 15 Mart­tan itibaren bir “Shop­ping Fest” (Alış­ve­riş Fes­ti­va­li) dü­zen­le­ne­cekKül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Ta­nıt­ma Ge­nel Mü­dü­rü Cum­hur Gü­ven Taş­ba­şı, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği ile iş bir­li­ği ya­pa­rak, tu­riz­min ve ti­ca­re­tin can­lan­dı­rıl­ma­sı için, İs­tan­bul, An­tal­ya, İz­mir ve An­ka­ra’da 15 Mart­ta baş­la­ya­cak “Shop­ping Fest” (Alış­ve­riş Fes­ti­va­li) dü­zen­le­ne­ce­ği­ni bil­dir­di. Taş­ba­şı, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ile bir­lik­te üze­rin­de ça­lış­tık­la­rı pro­jey­le, hem tu­riz­mi, hem de ti­ca­re­ti bir ara­da can­lan­dır­ma­yı amaç­la­dık­la­rı­nı kay­det­ti. UCUZ TA­TİL VE ALIŞ­VE­RİŞ Tür­ki­ye’nin kom­şu­la­rı olan ül­ke­ler­de 400 mil­yon nü­fus bu­lun­du­ğu­na de­ği­nen Taş­ba­şı, şöy­le ko­nuş­tu: “Bu ül­ke­ler­de­ki 400 mil­yon in­sa­na hem ucuz ta­til, hem de ucuz alış­ve­riş im­ka­nı sağ­la­mak üze­re bir alış­ve­riş fes­ti­va­li dü­zen­li­yo­ruz. Kriz se­be­biy­le şu an Tür­ki­ye’de her şey yüz­de 50 in­di­ri­me gir­miş du­rum­da. Bu fır­sa­tı kom­şu­la­rı­mız­la pay­laş­mak is­te­dik. TOBB, Alış­ve­riş Mer­ke­zi ve Pe­ra­ken­de­ci­ler Der­ne­ği, Bir­le­şik Mar­ka­lar Der­ne­ği, Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si, Türk Ha­va Yol­la­rı, Su­nex­press ve di­ğer si­vil ha­va­cı­lık şir­ket­le­riy­le bir­lik­te bir top­lan­tı yap­tık. 15 Mart-15 Ni­san ta­rih­le­ri ara­sın­da Shop­ping Fest dü­zen­le­ye­ce­ğiz.” İŞ BİR­Lİ­Ğİ YA­KIN­DA AÇIK­LA­NA­CAK Ni­san a­yı­nın ilk haf­ta­sı­nın Av­ru­pa’da Pas­kal­ya ta­ti­li ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Taş­ba­şı, bu ta­til­den fay­da­la­na­rak, Tür­ki­ye’nin kom­şu­su o­lan ül­ke­ler­de ya­şa­yan­la­rı Türkiye’ye ge­tir­mek is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Taş­ba­şı, “U­cuz ko­nak­la­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­rak, bu­nu bir pa­ket ha­li­ne dö­nüş­tür­me­yi p­lan­lı­yo­ruz. Bu­nun ta­nı­tı­mı­nı da Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Ta­nıt­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü o­la­rak üst­len­me­yi ka­bul et­tik. İş birliği yakında açıklanacak” diye konuştu. ABD’liler indirimi kaçırmadı Ame­ri­ka­lı­la­rın ‘Ka­ra Cu­ma’ ola­rak ni­te­len­dir­dik­le­ri, per­şem­be gü­nü kut­la­nan Şük­ran Gü­nü’nden bir gün son­ra baş­la­yan alış­ve­riş se­zo­nu, bek­le­nen­den da­ha iyi ge­çi­yor. Ön­ce­ki yıl­la­rın ak­si­ne ilk de­fa bu yıl sö­nük geç­me­si bek­le­nen Ka­ra Cu­ma’da ya­pı­lan in­di­rim­ler­den ya­rar­lan­mak is­te­yen Ame­ri­ka­lı­lar ma­ğa­za­la­ra akın et­ti. ABD’de­ki bir­çok pe­ra­kan­de ma­ğa­za­sı­nın ayak­ta ka­lıp ka­la­ma­ya­ca­ğı­nın gös­ter­ge­si olan ‘Ka­ra Cu­ma’da in­di­rim­ler yüz­de 75’le­re va­rı­yor. Bu ara­da İn­gil­te­re Sa­na­yi­ci­ler Kon­fe­de­ras­yo­nu (CBI) , ka­sım ayı­nın ilk ya­rı­sın­da üye­si olan fir­ma­la­rın yüz­de 62’si­nin ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re da­ha dü­şük sa­tış yap­tık­la­rı­nı açık­la­dı. Yıl­ba­şı ön­ce­si­ne rağ­men alış­ve­riş­ler­de hiç­bir ha­re­ket­len­me ol­maz­ken, fir­ma­lar bü­tün ümit­le­ri­ni Mer­kez Ban­ka­sı’nın önü­müz­de­ki gün­ler­de fa­iz oran­la­rın­da bü­yük bir in­di­rim yap­ma­sı­na bağ­la­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT