BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MÜ­Sİ­AD, ver­gide %50 indirim istedi

MÜ­Sİ­AD, ver­gide %50 indirim istedi

Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD), fi­nan­sal kri­zin, re­el sek­tö­rü de yo­ğun bir şe­kil­de et­ki­le­me­ye baş­la­dı­ğı gü­nü­müz­de, teks­til, ha­zır gi­yim ve de­ri sek­tö­rü için ra­por ha­zır­la­dı.Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD), fi­nan­sal kri­zin, re­el sek­tö­rü de yo­ğun bir şe­kil­de et­ki­le­me­ye baş­la­dı­ğı gü­nü­müz­de, teks­til, ha­zır gi­yim ve de­ri sek­tö­rü için ra­por ha­zır­la­dı. Tek­lif­le­rin yer al­dı­ğı ra­por­da, il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan acil ola­rak alın­ma­sı ge­re­ken ted­bir­ler şöy­le sı­ra­lan­dı: “Sek­tör­de na­kit akı­şı­nın en önem­li ve ön­ce­lik­li prob­lem ol­du­ğu dik­ka­te alı­na­rak na­kit akı­şı kı­sın­tı­lı çö­züm­len­me­li, fi­nans kay­nak­la­rı çe­şit­len­di­ril­me­li. Re­el sek­tö­rün ver­gi, SSK, Bağ-Kur, ener­ji gi­der­le­rin­den yüz­de 50 ora­nın­da in­di­rim uy­gu­lan­ma­lı ve bu uy­gu­la­ma en az 2009 yı­lı so­nu­na ka­dar sür­dü­rül­me­li.” KOS­GEB ve Exim­bank kay­nak­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ve bu kay­nak­la­rın kul­la­nı­mı­nın ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği be­lir­ti­len ra­por­da ay­rı­ca, or­ta ve uzun va­de­de iz­len­me­si ge­re­ken te­mel stra­te­ji­le­re de yer ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT