BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gözyaşlarına boğuldum

Gözyaşlarına boğuldum

Tür­kan Şo­ray, ün­lü yö­net­men Ça­ğan Ir­mak’ın “Is­sız Adam” fil­min­de göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du­ğu­nu söy­le­di.Tür­kan Şo­ray, ün­lü yö­net­men Ça­ğan Ir­mak’ın “Is­sız Adam” fil­min­de göz­yaş­la­rı­na bo­ğul­du­ğu­nu söy­le­di. Özel­lik­le Ada ka­rak­te­ri­ni can­lan­dı­ran Me­lis Bir­kan’dan et­ki­len­di­ği­ni be­lir­ten Şo­ray, ken­di­si­ni ağ­la­tan sah­ne­le­ri şöy­le an­lat­tı: “Film­de ge­nel ola­rak bir aşk acı­sı var. İz­ler­ken o acıy­la em­pa­ti ku­ru­yor­su­nuz. Bu­na çok ya­kın duy­gu­lar ben de ya­şa­dım.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT