BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da­ni­mar­ka ne­re­ye ko­şu­yor?..

Da­ni­mar­ka ne­re­ye ko­şu­yor?..

Son on se­ne­dir Da­ni­mar­ka dev­le­ti­nin ba­zı men­fi tu­tum­la­rı, Müs­lü­man­la­rı ren­ci­de et­mek­te­dir.Son on se­ne­dir Da­ni­mar­ka dev­le­ti­nin ba­zı men­fi tu­tum­la­rı, Müs­lü­man­la­rı ren­ci­de et­mek­te­dir. Bi­li­nen ka­ri­ka­tür o­la­yı­nın e­sas kay­na­ğı Da­ni­mar­ka’dır. Da­ha son­ra ge­li­şen ba­zı men­fi­lik­ler, ya­ni i­nanç hür­ri­ye­ti­ni ze­de­le­yi­ci ha­ber ve re­sim­le­rin de kay­na­ğı yi­ne o­ra­sı. Bir in­san ta­şa, tah­ta­ya, i­ne­ğe, şey­ta­na vs. tap­sa da; mo­dern de­mok­ra­si­ler­de bu in­san­la­ra mü­da­ha­le e­di­le­mez. Bun­lar bir yol­la ren­ci­de de e­di­le­mez. Da­ni­mar­ka ka­ri­ka­tür o­la­yın­da i­şi de­mok­ra­si ve ba­sın hür­ri­ye­ti ba­ha­ne­le­ri i­le ge­çiş­tir­me­ye ça­lış­tı. Ken­di ö­zel ha­yat­la­rın­da­ki, bi­ze gö­re ters ge­len hal­le­ri­ni biz or­ta­ya dö­kü­ver­sek, her­hal­de “de­mok­ra­si” de­yip ge­çiş­ti­re­mez­ler. ­Ka­sım 2008’in son haf­ta­sın­da ba­sın­da yer al­dı­ğı­na gö­re, Da­ni­mar­ka’da 15 ya­şın­dan kü­çük er­kek ço­cuk­la­rın sün­net et­ti­ril­me­si­ni ya­sak­la­mak i­çin ka­nun ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor­muş. Bu tas­la­ğa gö­re, e­be­veyn­ler ço­cuk­la­rı­nı, a­kıl ba­liğ ol­ma­dan din seç­me­ye zor­la­ya­ma­ya­cak. Bu­nu ha­zır­la­yan­la­ra ken­di ül­ke­le­rin­den ba­zı so­ru­la­rım o­la­cak: 1-­Da­ni­mar­ka’da do­ğan ço­cuk­lar, ki­li­se­le­rin­de kaç ya­şın­da vaf­tiz e­di­li­yor. O yaş­ta­ki ço­cuk e­li­ni kun­dak­tan çı­ka­rıp ben is­te­mi­yo­rum di­ye­bi­li­yor mu? 2­-İl­ko­kul se­vi­ye­sin­de­ki ki­li­se o­kul­la­rı­na gön­de­ri­len ço­cuk­lar, ben or­da o­ku­mam der­se ne o­la­cak? 3-­Din e­ği­ti­mi ve­ri­len bü­tün o­kul­la­ra gi­riş ya­şı­nı da 15’e çı­ka­ra­cak­lar mı? 4-­Ça­lı­şan­la­rın ma­aş bord­ro­la­rın­da­ki ke­sin­ti­ler­den bi­ri de ki­li­se ver­gi­si­dir. Ça­lı­şan Hı­ris­ti­yan ol­ma­sa da il­la ke­si­lir. Bu­nun a­lın­ma­sı­nı red­de­den­ler, ki­li­se­de ni­kah yap­tı­ra­maz, ce­na­ze­si ki­li­se av­lu­su­na a­lın­maz... ­Bu mi­sal­le­ri ve so­ru­la­rı da­ha da ar­tı­ra­bi­li­riz. Da­ni­mar­ka i­da­re­ci­le­ri­nin ne­re­ye var­mak is­te­di­ği an­la­şı­la­mı­yor! Be­nim an­la­dı­ğım “in­san­lar, din­le­re bağ­lı ya­şa­ma­sın!” is­te­ni­yor. Bu­nun a­dı da “a­te­izm”dir. Bu yol­da gi­den top­lu­luk­la­rın hal­le­ri ve a­kı­bet­le­ri ta­rih say­fa­la­rın­da her za­man gö­rü­le­bi­lir...
Kapat
KAPAT