BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KOBİ'YE DÜNYA BANKASI'NDAN DESTEK

KOBİ'YE DÜNYA BANKASI'NDAN DESTEK

Dün­ya e­ko­no­mi­sin­de yüz­de 2-2.5 kü­çül­me bek­le­dik­le­ri­ni belirten Dün­ya Ban­ka­sı Tür­ki­ye Di­rek­tö­rü Zac­ha­u, e­ner­ji baş­ta ol­mak ü­ze­re re­el sek­tö­re des­tek­le­ri­ni ar­tı­ra­cak­la­rı­nı söy­le­diAVRUPA’DA YE­REL YÖ­NE­Tİ­MLER TEPKİLİ Avrupa ve Afrika’dan gelen belediye başkanları, kriz döneminde problemlerini paylaştı. Pa­ris Be­le­di­ye Baş­ka­nı Bert­rand De­la­no­e, u­lu­sal hü­kü­met­le­rin ye­rel yö­ne­tim­le­re fi­nans­man ak­tar­mak is­te­me­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “K­ri­ze ce­vap ve­re­bil­mek i­çin ye­rel yö­ne­tim­le­rin el­le­rin­de a­raç­lar ol­ma­lı” de­di. Dün­ya Ban­ka­sı Tür­ki­ye Di­rek­tö­rü Ul­rich Zac­ha­u, dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kri­zin ge­liş­mek­te olan ül­ke eko­no­mi­le­ri­ni vu­ra­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, Dün­ya Ban­ka­sı ola­rak Tür­ki­ye’de KO­Bİ’le­re ve­re­cek­le­ri kre­di­le­ri ar­tı­ra­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Dün­ya Bir­leş­miş Kent­ler ve Ye­rel Yö­ne­tim­ler Teş­ki­la­tı’nın (UCLG) Hil­ton Con­ven­ti­on Cen­ter’de de­vam eden “Dün­ya Kon­se­yi ve Dün­ya Yö­ne­tim Ku­ru­lu 2008 Yı­lı Top­lan­tı­sı” kap­sa­mın­da­ki “Be­le­di­ye baş­kan­la­rı si­ya­sal tar­tış­ma otu­ru­mu”nda ko­nu­şan Zac­ha­u, “2. Dün­ya Sa­va­şın­dan bu ya­na kü­çül­me gö­rül­me­yen eko­no­mi­de cid­di bir kü­çül­me bek­le­mi­yo­ruz. An­cak be­lir­siz­lik yo­ğun­laş­tı” de­di. ENERJİYE ÖNCELİK VAR Zac­ha­u, “Ba­zı­la­rı cid­di ya­vaş­la­ma ya­şa­ya­cak. Ba­zı­la­rın­da ise yüz­de 4 bü­yü­me sağ­la­na­bi­lir” de­di. Kriz­le bir­lik­te sos­yal prob­lem­le­rin de ar­ta­ca­ğı­nı, özel­lik­le kent­ler­de­ki yok­sul­la­rın bun­dan da­ha faz­la et­ki­le­ne­ce­ği­ni ifa­de eden Zac­ha­u, “Tür­ki­ye’de in­şal­lah böy­le şey­ler ol­maz” de­di. Zac­ha­u, alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­nın uzun va­de­li bü­yü­me için ha­ya­ti önem­de ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Tür­ki­ye’ye “Alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­nı ih­mal et­me­yin, ve­rim­li ya­tı­rım­la­ra yö­ne­lin” tav­si­ye­sin­de bu­lun­du. Ul­rich Zac­ha­u, ken­di­le­ri­ne ge­ti­ri­len pro­je­le­re des­tek de ve­re­cek­le­ri­ni kay­de­de­rek, “Tür­ki­ye’de KO­Bİ’le­re kre­di­le­ri ar­tı­ra­ca­ğız. Özel sek­tö­re des­tek ve­re­ce­ğiz. Ye­ni­le­ne­bi­lir ener­ji kay­nak­la­rı­na ya­tı­rım ya­pan­lar­la be­le­di­ye­le­re des­tek sağ­la­ya­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. “İs­tan­bul’da ya­tı­rım dur­maz” İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve UCLG Eş Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş da, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin yüz­de 43’ünün, ih­ra­ca­tın yüz­de 60-65’inin de İs­tan­bul’dan ya­pıl­dı­ğı­nı, böy­le bir şe­hir­de ya­tı­rım­la­rın dur­du­ru­la­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Dün­ya Ban­ka­sı­nın finansman imkânları daralan ye­rel yö­ne­tim­le­ri des­tek­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Top­baş, ta­ban­da olu­şa­cak bir çö­kün­tü­nün yu­ka­rı­ya doğ­ru olum­suz et­ki­si­nin ola­ca­ğı­nı, bu se­bep­le mut­la­ka eko­no­mi­nin can­lı tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Top­lan­tı­da Af­ri­ka ül­ke­le­rin­nin bazı ye­rel yö­ne­tim­leri adı­na söz alan be­le­di­ye baş­kan­la­rı da, Af­ri­ka’da­ki 250 mil­yon Af­ri­ka­lı’nın fa­kir­lik ve kö­tü hayat şart­la­rıy­la mü­ca­de­le için 177 mil­yar do­lar ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT