BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aday aday­la­rı için bu­gün son gün

Aday aday­la­rı için bu­gün son gün

Ka­mu gö­rev­li­le­ri ve Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) men­sup­la­rı, 29 Mart 2009 Pa­zar gü­nü ya­pı­la­cak ma­hal­li se­çim­ler­de aday ada­yı ola­bil­mek için en geç bu­gün sa­at 17.00’ye ka­dar gö­rev­le­rin­den ay­rı­la­cak.Ka­mu gö­rev­li­le­ri ve Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri (TSK) men­sup­la­rı, 29 Mart 2009 Pa­zar gü­nü ya­pı­la­cak ma­hal­li se­çim­ler­de aday ada­yı ola­bil­mek için en geç bu­gün sa­at 17.00’ye ka­dar gö­rev­le­rin­den ay­rı­la­cak. YSK’nın ko­nu­ya iliş­kin ka­ra­rı­na gö­re; ma­hal­li se­çim­ler­de aday ada­yı ola­bil­mek için ka­mu gö­rev­li­le­ri, si­ya­si par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri ve TSK men­sup­la­rı­nın, se­çi­min baş­lan­gıç ta­ri­hin­den bir ay ön­ce gö­rev­le­rin­den ay­rıl­ma is­te­ğin­de bu­lun­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Bu­na gö­re, aday aday­la­rın bu­gün sa­at 17.00’ye ka­dar gö­rev­le­rin­den ay­rıl­ma is­te­ğin­de bu­lun­ma­la­rı ge­re­ke­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT