BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türk­me­nis­tan’dan gel­dik

Türk­me­nis­tan’dan gel­dik

Cum­hur­baş­ka­nı Sa­yın Ab­dul­lah Gül, Türk­me­nis­tan’ın 2. Cum­hur­baş­ka­nı Gur­ban­gu­li Ber­di­mu­ham­me­dov (bi­zim şi­ve­miz­le: Mu­ham­med-ver­di-oğ­lu Kur­ban­ku­lu) ve Azer­bay­can’ın 4. Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev ile,Türk­me­nis­tan’ın Türk­men­ba­şı li­ma­nın­da bu­luş­tu.Cum­hur­baş­ka­nı Sa­yın Ab­dul­lah Gül, Türk­me­nis­tan’ın 2. Cum­hur­baş­ka­nı Gur­ban­gu­li Ber­di­mu­ham­me­dov (bi­zim şi­ve­miz­le: Mu­ham­med-ver­di-oğ­lu Kur­ban­ku­lu) ve Azer­bay­can’ın 4. Cum­hur­baş­ka­nı İl­ham Ali­yev ile,Türk­me­nis­tan’ın Türk­men­ba­şı li­ma­nın­da bu­luş­tu. Türk­men­ba­şı, es­ki adıy­la Kras­no­vodsk, Ha­zar’ın gü­ney­do­ğu kı­yı­sın­da, Bu­kû’nun tam kar­şı­sın­da­dır. Bu su­ret­le Türk­men asıl­lı Ba­tı Türk­le­ri­nin bu­gün­kü sı­nır­la­rı, Ege De­ni­zi ile Amu Der­ya Neh­ri ara­sın­da uza­nı­yor. İnan­ma­yan ha­ri­ta­ya ba­kar. Sa­yın Gül, önem­li ko­nuş­ma­lar ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can da Kır­gı­zis­tan’ın baş­ken­ti Biş­kek’te idi. Tür­ki­ye’nin kur­du­ğu Ma­nas Üni­ver­si­te­si­ni zi­ya­ret et­ti. Türk dev­let­le­ri zir­ve top­lan­tı­la­rı, Tür­keş’le De­mi­rel’in ese­ri idi. Özal’ın da kat­kı­sı var­dır. Gök­türk hâ­kan­la­rı gi­bi örs­le de­mir döv­dü­ler. Ad­ri­ya­tik’le Çin Sed­di ara­sın­da uza­nan Türk âle­mi, Türk’ü kü­çüm­se­yen ba­zı coğ­raf­ya ve ta­rih ca­hil­le­ri­nin söz­de alay­la­rı­na rağ­men, fii­len or­ta­ya çı­ka­rıl­dı. Son­ra­ki po­li­ti­ka­cı­lar in­cir çe­kir­de­ği­ni dol­dur­maz iş­le­re dal­dı­lar. Cum­hur­baş­ka­nı Se­zer ile ba­zı baş­ba­kan­la­rın ve par­ti li­der­le­ri­nin en kü­çük gay­ret­le­ri gö­rül­me­di. Türk’e açıl­mış en zen­gin sof­ra idi ki na­sip­siz­le­re ka­pan­mış­tır. Biz Tür­ki­ye Türk­le­ri, bu­gün­kü Türk­me­nis­tan top­rak­la­rın­dan ha­re­ket­le ön­ce Sel­çuk­lu, son­ra Os­man­lı ci­han dev­let­le­ri­ni kur­duk. Oğuz­lar’ın Kı­nık bo­yu Sel­çuk­lu, Ka­yı bo­yu Os­man­lı’yı do­ğur­du. Kök Ten­gri’ye (Gök Tan­rı’ya) ina­nan Oğuz’a Türk­men, yer­le­şik ha­ya­ta ge­çen Türk­men’e Türk, bü­yük bel­de­ler­de yük­sek kül­tü­re eri­şen­le­ri­ne Os­man­lı den­di. Türk­me­nis­tan’dan çık­tık. Az za­man­da Azer­bay­can ve Ana­do­lu gi­bi iki mu­az­zam ül­ke­yi Türk­leş­tir­dik. Açık de­niz­le­re eriş­tik. Or­du­mu­zun ya­nın­da ta­ri­hi­miz­de ilk de­fa do­nan­ma da kur­duk. Türk­me­nis­tan’ı Azer­bay­can yo­luy­la Tür­ki­ye, açık de­ni­ze çı­ka­rı­yor. En ha­cim­li ener­ji alan­la­rı­nı dün­ya­ya açı­yor. Bu en bü­yük mis­yo­na ön­der­lik ede­bi­len AB üye­si ve NA­TO üye­si Tür­ki­ye, ta­rih­te ilk de­fa 1918’de yi­tir­di­ği­miz bü­yük dev­let po­zis­yo­nu­nu tek­rar ka­za­na­cak­tır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT