BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SE­BEP­SİZ DEH­ŞET!

SE­BEP­SİZ DEH­ŞET!

Yer: Van Zü­bey­de Ha­nım Cad­de­si. Ta­rih: 1 Ka­sım 2008. O­lay: Bir g­rup ço­cuk park ha­lin­de­ki bir o­to­mo­bi­li par­ça­la­yıp, ya­kı­yor. Se­bep: On­lar da bil­mi­yor­lar!> VAN İHA Terör yandaşlarının kullandığı çocuklar, aracın camlarını tuzla buz ediyor. Daha sonra hınçlarını alamayıp otomobili ateşe veriyorlar. ..Ve ortada yanan, hurdaya dönmüş bir araç ile cevap bekleyen sorular kalıyor. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın 1 Ka­sım 2008’de ger­çek­leş­tir­di­ği Van zi­ya­re­ti­ni pro­tes­to eden te­rör ör­gü­tü­nün çı­kar­dı­ğı deh­şet, gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­na ta­kıl­dı. Te­rör yan­daş­la­rı­nın Sıh­ke ile Zü­bey­de Ha­nım Cad­de­si­’nin ke­siş­ti­ği nok­ta­da bir oto­mo­bi­li ya­kıp iş ye­ri cam­la­rı­nı kır­ma­la­rı, gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­na sa­ni­ye sa­ni­ye yan­sı­dı. Gö­rün­tü­le­re gö­re ço­ğun­lu­ğu ço­cuk olan grup, yüz­le­ri­ni ka­pa­ta­rak ilk ön­ce oto­mo­bi­lin cam­la­rı­nı kır­dı ar­dın­dan ben­zin de­po­su­nu ate­şe ve­re­rek aracı yak­tı. Grup da­ha son­ra taş ve tek­me­ler­le bir iş ye­ri­nin cam­la­rı­nı kır­dı. Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, gü­ven­lik ka­me­ra­la­rın­dan olay­la­ra ka­rış­tı­ğı­nı tes­pit et­ti­ği şa­hıs­la­rı tek tek ya­ka­la­ya­rak ad­li ma­kam­la­ra sevk et­ti. Gö­zal­tı­na alı­nan ve uz­man psi­ko­log yar­dı­mıy­la ifa­de­le­ri alı­nan ço­cuk­la­rın olay­la­ra ne­den ka­rış­tık­la­rı­nı bil­me­dik­le­ri­ni söy­le­dik­le­ri öğ­re­nil­di. Yet­ki­li­ler, ço­cuk­la­rın ço­ğu­nun ve ai­le­le­ri­nin geç­miş­te te­rör­le il­gi­li bir sa­bı­ka­la­rı­nın bu­lun­ma­dı­ğı­nı, il­köğ­re­tim ve li­se ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­rın okul çı­kış­la­rın­da ör­güt ele­man­la­rı ta­ra­fın­dan kan­dı­rı­la­rak ey­lem­le­re itil­di­ği­ni kaydetti. Olay­lar­la il­gi­li şim­di­ye ka­dar gö­zal­tı­na alı­nıp ad­li ma­kam­la­ra sevk edi­len 77 ki­şi­den 20’si­nin tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT