BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti İl Baş­kan­lı­ğı bi­na­sın­da bomba patladı

AK Par­ti İl Baş­kan­lı­ğı bi­na­sın­da bomba patladı

ERDOĞAN: ESEFLE VE LANETLE KINIYORUMAK Par­ti İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğı­nın Süt­lü­ce’de bu­lu­nan ye­ni bi­na­sı­nın gi­riş ka­tın­da par­ça te­sir­li ses bom­ba­sı­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu 2’si po­lis 10 ki­şi ya­ra­lan­dı. Pat­la­ma­nın, ka­dın kol­la­rı­nın dü­zen­le­di­ği bir top­lan­tı sı­ra­sın­da mey­da­na gel­di­ği öğ­re­nil­di. Par­ti­nin ye­ni il bi­na­sı­nın gi­riş ka­tın­da sa­at 14.45 sı­ra­la­rın­da mey­da­na ge­len pat­la­may­la bir­lik­te gi­riş ka­tın­da bu­lu­nan as­ma ta­van çök­tü. Pat­la­ma­nın ar­dın­dan İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler, Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­la­let­tin Cer­rah ve AK Par­ti İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Aziz Ba­buş­çu olay ye­ri­ne ge­le­rek bil­gi al­dı. Va­li Gü­ler, pat­la­ma­ya x-ray ci­ha­zın­dan ge­çi­ri­len pa­ket­te­ki par­ça te­sir­li ses bom­ba­sı­nın ne­den ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “X-Ray ci­ha­zın­dan ge­çi­şi sı­ra­sın­da pa­ket­te pat­la­ma ola­rak gö­zü­kü­yor. Ka­me­ra gö­rün­tü­le­ri­ni tes­pit et­tik. Yo­ğun bir ça­lış­ma baş­lat­tık. Bir pa­ket içe­ri­sin­de par­ça te­sir­li bom­ba ol­du­ğun­dan şüp­he­le­ni­yo­ruz. Gü­ven­lik ko­nu­sun­da bir za­fi­yet yok. Ağır ya­ra­la­nan 4 ar­ka­da­şı­mız ha­ya­ti te­li­ke­yi at­la­ta­ma­dı” de­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan da bom­ba­lı sal­dı­rı­yı esef­le ve la­net­le kar­şı­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Ero­ğan, “Öz­gür­lük ara­ma yol­la­rı­nı ve­ya de­mok­ra­si içe­ri­sin­de mü­ca­de­le­yi eli bom­ba­lı, te­rö­rist ola­rak te­min et­mek, ka­zan­mak müm­kün de­ğil­dir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT