BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Nefsini mi azarlıyorsun?”

“Nefsini mi azarlıyorsun?”

Beh­âeddîn­-i Buhârî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri­nin sev­dik­le­rin­den Emîr Hü­se­yin a­dın­da bi­ri an­la­tı­yor: ­Ho­cam be­ni, bir i­şin hal­li i­çin Buhâ­ra’ya gön­der­miş­ti.Beh­âeddîn­-i Buhârî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri­nin sev­dik­le­rin­den Emîr Hü­se­yin a­dın­da bi­ri an­la­tı­yor: ­Ho­cam be­ni, bir i­şin hal­li i­çin Buhâ­ra’ya gön­der­miş­ti. ­Kasr­-ı â­rifân’dan çık­tım yo­la. ­Yol­da, ken­di ken­di­me; “Ey nef­sim, sen ne za­man ıslâh o­la­cak­sın. Se­nin şer­rin­den ne za­man kur­tu­la­ca­ğım. Me­ğer sen, ne h­âin, ne al­çak­mış­sın. Hattâ sen, yüz bin şeytân­dan da­ha za­rar­lıy­mış­sın” di­ye­rek nef­si­mi a­zar­lı­yor­dum. O esnâ­da nûr yüz­lü bir ih­tiyâr çık­tı kar­şı­ma. - Selâ­mün a­ley­küm evlât. - A­ley­küm selâm bey­ba­ba. - Nef­si­ni mi a­zar­lı­yor­sun böy­le. - E­e e­vet e­fen­dim. - İ­yi a­ma ev­la­dım, sen sa­na dü­şe­ni yap­tın mı ön­ce? - Ne­yi me­selâ e­fen­dim? - Dî­ni­ni gü­zel öğ­ren­din mi ve öğ­ren­dik­le­rin­le a­mel e­di­yor mu­sun? E­vet, nefs­-i emmâ­ren çok al­çak, pek h­âin­dir. A­ma yo­la gel­me­si, se­nin gay­re­ti­ne bağ­lı. - Na­sıl yâ­ni e­fen­dim? - Hak teâlâ sa­na bir “Mür­şid­-i kâ­mil” ta­nıt­tı. Sen her i­şi­ni O­na da­nı­şı­yor mu­sun? O­na tam tâ­bi o­lu­yor mu­sun? Ne­fis­ten kur­tul­ma­nın çâ­re­si bu­dur iş­te. O zat­tan nasî­hat is­te­dim. - Ho­can ne em­re­der­se, cân­-ü gö­nül­den yap, bu­yur­du. Nef­si­ne zor gel­se de yap. Zî­ra kur­tul­man, O­na tâ­bi ol­ma­na bağ­lı. Bu­nu ya­pa­bi­lir­sen, nef­si­ni te­miz­ler­sin. έti­raz e­der­sen, bir mi­lim yol a­la­maz­sın. ­Bun­la­rı söy­le­yip kay­bol­du göz­den. ­Söz­le­ri­ni kal­bi­me yaz­dım. ­Ve çe­ki dü­zen ver­dim hâ­li­me. A­ma kim­di bu zât? ­Çok me­rak et­miş­tim. ­Velhâ­sıl se­fer­den dö­nüp ho­ca­mın huzû­ru­na gel­dim. ­Ba­na ba­kıp sor­du: - O gü­zel nasî­hat­le­ri ya­pa­nı ta­nı­dın mı? - Ta­nı­ma­dım e­fen­dim. - O, haz­ret­-i Hı­zır’dı oğ­lum. >> www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT