BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ba­na so­rar­sa­nız...

Ba­na so­rar­sa­nız...

Mahal­li se­çim­ler yak­la­şı­yor ya... Par­ti­ler aday tes­pi­ti için ça­lı­şır­ken, baş­kan­lık ha­yal­le­ri ku­ran­lar da in­ce he­sap­lar ya­pı­yor; han­gi böl­ge­den ve han­gi par­ti­den aday olur­sam ka­za­nı­rım di­ye...Mahal­li se­çim­ler yak­la­şı­yor ya... Par­ti­ler aday tes­pi­ti için ça­lı­şır­ken, baş­kan­lık ha­yal­le­ri ku­ran­lar da in­ce he­sap­lar ya­pı­yor; han­gi böl­ge­den ve han­gi par­ti­den aday olur­sam ka­za­nı­rım di­ye... Di­ğer ta­raf­tan bi­zi ya­ni hal­kı yok­la­ya­rak aday tes­pit et­ti­ği­ni id­di­a eden par­ti­ler de var. Bu­gü­ne ka­dar ba­na so­ran ol­ma­dı na­sıl bir aday ve­ya ki­mi is­ter­si­niz di­ye ama... Sor­duk­la­rı­nı var­sa­ya­rak dü­şün­ce­le­ri­mi ak­ta­ra­yım. *** Ön­ce­lik­le bir so­ru so­ru­yo­rum her­ke­se; çok önem­li bir kri­ter ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum ce­va­bı­nın. Siz de ce­vap­la­yın: “Bir in­san ne­den be­le­di­ye baş­ka­nı ol­mak is­ter?” *** Ak­la ge­len bir­çok ce­vap var... Sı­ra­dan. Bas­ma­ka­lıp. Sor­duk­la­rın­da “Da­ha çok bel­ge­sel is­ti­yo­ruz” de­yip, as­la bel­ge­sel sey­ret­me­yen bir mil­let ola­rak lüt­fen ger­çek ce­va­bı iti­raf ede­lim... Hiz­met miz­met mu­hab­be­ti­ni ko­yun bir ke­na­ra... Yü­re­ği­niz­den ge­çe­ni söy­le­yin. Ger­çe­ği. Bu­gü­ne ka­dar Tür­ki­ye’de ola­nı ya­ni. *** Mü­rek­kep is­ra­fı de­ğil; tek­rar so­ru­yo­rum: “Bir in­san ne­den be­le­di­ye baş­ka­nı ol­mak is­ter?” Bu so­ru kar­şı ta­ra­fı zan al­tın­da bı­ra­kı­yor; doğ­ru. Şim­di bi­zi zan al­tın­da bı­ra­ka­cak bir so­ruy­la bi­ti­re­lim: “Ma­hal­li se­çim­ler­de oy ve­rir­ken, han­gi kri­ter­ler bi­ze yol gös­te­ri­yor da, aday ter­ci­hi ya­pı­yo­ruz?” *** Ne ada­yı? Oyu­muz par­ti­ye. Sal­la­yın hiz­me­ti...
Kapat
KAPAT