BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 20 banka ­Ga­ran­ti’ye güvendi 575 mil­yon $ verdi

20 banka ­Ga­ran­ti’ye güvendi 575 mil­yon $ verdi

Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Ergun Özen, 2006’da­ki kre­di­yi 20 ban­ka­nın ka­tı­lı­mıy­la ye­ni­le­ye­rek bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tık­la­rı­nı söylediGa­ran­ti Ban­ka­sı, ih­ra­ca­tın fi­nans­ma­nın­da kul­la­nıl­mak üze­re, ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­dan top­lam 575 mil­yon ABD Do­la­rı kar­şı­lı­ğı 1 yıl va­de­li sen­di­kas­yon kre­di­si al­dı. 10 ül­ke­den 20 ban­ka­nın ka­tıl­dı­ğı sen­di­kas­yon kre­di­si, 215 mil­yon ABD Do­la­rı ve 282 mil­yon eu­ro tu­ta­rın­da iki di­lim­den oluş­tu. Lon­dra’da ya­pı­lan kre­di te­mi­ni ile il­gi­li bil­gi ve­ren Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­gun Özen, “Ulus­la­ra­ra­sı fi­nan­sal pi­ya­sa­lar­da güç­lük­le­rin ya­şan­dı­ğı dönemde yi­ne bü­yük bir ba­şa­rı­ya im­za at­tık. Ga­ran­ti’nin güç­lü iliş­ki ağı ve dış ti­ca­ret­te­ki li­der ko­nu­mu sa­ye­sin­de sağ­la­dı­ğı­mız bu kay­na­ğı, ih­ra­cat ya­pan müş­te­ri­le­ri­mi­zin hiz­me­ti­ne su­nu­yo­ruz. Şart­lar ne olur­sa ol­sun, Ga­ran­ti’nin ve Türk ban­ka­cı­lı­ğı­nın ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da­ki gü­ve­ni­lir­li­ği son de­re­ce yük­sek” de­di. GÜ­VEN ÇOK YÜK­SEK Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Er­gun Özen, ban­ka­nın 2008’de 600 mil­yon eu­ro sen­di­kas­yon, 200 mil­yon eu­ro se­kü­ri­ti­zas­yon kre­di­si al­dı­ğı­na dik­kat çek­ti ve “Bu, gü­ve­nin so­nu­cu” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT