BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Diyanet’ten Mekke’de 24 sa­at ­sağ­lık hiz­me­ti

Diyanet’ten Mekke’de 24 sa­at ­sağ­lık hiz­me­ti

Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Ali Bar­da­koğ­lu, Türk ha­cı­la­rı için oluş­tu­ru­lan has­ta­ne ve sağlık ocak­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar 138 bin ha­cı ada­yı­na hiz­met ver­di­ği­ni söyledi> Meh­met Ko­ca - Şük­rü Ci­do MEK­KE Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı Ali Bar­da­koğ­lu, hac ön­ce­si hiz­met ve­ren bi­rirm­le­ri zi­ya­ret ede­rek ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi al­ma­ya de­vam edi­yor. Di­ya­ne­tin Mek­ke’de hi­met ve­ren tam te­şek­kül­lü ve 120 ya­tak ka­pa­si­te­li has­ta­ne­si­ni Türk ba­sın men­sup­la­rıy­la zi­ya­ret eden Baş­kan Bar­da­koğ­lu, Has­ta­ne­nin Baş­he­ki­mi Na­mık Öz­bek’ten sağ­lık hiz­met­le­ri ha­hak­kın­da bi­gi al­dı. Na­mık Öz­bek, Me­kek’de 1 has­ta­ne, 4 sağ­lık üni­te­si, 17 sağ­lık oca­ğı ve 447 per­so­nel­le hiz­met ver­dik­le­ri­ni söy­le­di. Tür­ki­ye’de­ki bir çok Dev­let Has­ta­ne­sinm­den da­ha kap­sam­lı im­kan­la­ra sa­hip ol­duk­la­rı­nı be­lir­ten Baş­he­kim Öz­bek, 11 am­bu­lans­la da sağ­lık hiz­met­le­ri­ni ha­cı­la­rın aya­ğı­na ka­dar ulaş­tık­la­rı­nı söy­le­di. Has­ta­ne­ye ge­len has­ta­la­rın ço­ğu­nun gö­ğüs has­ta­lık­la­rı, so­lu­num yet­mez­li­ği ve do­la­şım ra­hat­sız­lı­ğı şi­ka­ye­ti ile baş­vur­du­ğu­nu ifa­de eden Öz­bek, bu za­ma­na ka­dar Mek­ke’de ve­fat eden 13 ha­cı ada­yın­dan 4’ünün kan­ser­den, 2’si­nin tra­fik ka­za­sın­dan, di­ğer­le­ri­nin de be­yin ka­na­ma­sı ve kalp kri­zin­den ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni açık­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT