BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bah­çe­li: Sal­dı­rı­yı nef­ret­le kı­nı­yo­ruz

Bah­çe­li: Sal­dı­rı­yı nef­ret­le kı­nı­yo­ruz

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, AK Par­ti İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğı­na ya­pı­lan bom­ba­lı sal­dı­rı ey­le­mi­ni nef­ret­le kı­na­dı­ğı­nı be­lirt­ti.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, AK Par­ti İs­tan­bul İl Baş­kan­lı­ğı­na ya­pı­lan bom­ba­lı sal­dı­rı ey­le­mi­ni nef­ret­le kı­na­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Va­tan­daş­la­rı, ka­ran­lık odak­la­rın tah­rik ve ter­tip­le­ri­ne kar­şı dik­kat­li ol­ma­ya ça­ğı­ran ve yak­la­şan ma­hal­li ida­re­ler se­çim­le­ri se­be­biy­le olu­şa­cak ger­gin­lik­ler­den uzak dur­ma­la­rı­nı bek­le­di­ği­ni bil­di­ren Bah­çe­li, “Te­rör­le bir so­nuç alı­na­ma­ya­ca­ğı­nın ar­tık far­kı­na va­rıl­ma­sı­nı ümit edi­yor, ya­ra­lı gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­ne ve va­tan­daş­la­ra acil şi­fa­lar di­li­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Bah­çe­li, “MHP’ye gö­re, si­ya­se­tin mü­ca­de­le ala­nı yal­nız­ca hu­ku­ki ve si­ya­si ze­min ol­ma­lı­dır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT