BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FT: Ya­tı­rım­cı Tür­ki­ye’den mem­nun

FT: Ya­tı­rım­cı Tür­ki­ye’den mem­nun

Fi­nan­ci­al Ti­mes ga­ze­te­si “Tür­ki­ye’de Ya­tı­rım” eki ya­yın­la­dı.> Hay­ret­tin Tu­ran İS­TAN­BUL Fi­nan­ci­al Ti­mes ga­ze­te­si “Tür­ki­ye’de Ya­tı­rım” eki ya­yın­la­dı. Tür­ki­ye’de 2001’den bu ya­na çar­pı­cı bir bü­yü­me ger­çek­leş­ti­ril­di­ği, re­fa­hın art­tı­ğı be­lir­ti­len ek­te, bu ge­liş­me­le­rin önem­li öl­çü­de ya­ban­cı ya­tı­rım çek­me ba­şa­rı­sı­na bağ­lı ol­du­ğu be­lir­til­di. Türk şir­ket­le­ri­nin dı­şa açıl­dı­ğı, oto­mo­tiv ve be­yaz eş­ya şir­ket­le­ri­nin dün­ya pa­zar­la­rın­da bü­yük pay­lar el­de et­ti­ği, ban­ka­lar ve te­le­kom ope­ra­tör­le­rin­den bü­yük ya­tı­rım çek­ti­ği be­lir­ti­len ek­te, Mig­ros sü­per­mar­ket­ler zin­ci­ri­nin 1.7 mil­yar do­lar­lık his­se­si­ni alan BC Par­ners’dan Ni­kos Stat­ho­po­ulos’un “Ya­tı­rım­cı­nın ara­dı­ğı, eko­no­mi po­li­ti­ka­sı, ve ver­gi is­tik­ra­rı­dır. Biz de bu­nu bul­duk” açık­la­ma­sı­na da yer ve­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT