BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Paniğe sebep olacak açıklamalar bitmeli

Paniğe sebep olacak açıklamalar bitmeli

Koç Hol­ding CE­O’su Bul­gur­lu, “E­ğer Çin ge­lip Av­ru­pa’da­ki pa­zar pa­yı­nı yük­sel­te­cek­se, bi­zim de gi­dip on­la­rın pa­zar­la­rın­dan i­la­ve pay a­la­rak, kay­bı te­la­fi etme an­la­yı­şı­mız olmalı” de­diKoç Hol­ding CE­O’su Bul­gur­lu, “E­ğer Çin ge­lip Av­ru­pa’da­ki pa­zar pa­yı­nı yük­sel­te­cek­se, bi­zim de gi­dip on­la­rın pa­zar­la­rın­dan i­la­ve pay a­la­rak, kay­bı te­la­fi etme an­la­yı­şı­mız olmalı” de­di Koç Hol­ding Üst Yö­ne­ti­ci­si Bü­lent Bul­gur­lu, Av­ru­pa pa­zar­la­rın­da­ki ta­lep azal­ma­sı ile Uzak Do­ğu­lu ra­kip­le­rin ag­re­sif bir tu­tum içi­ne gi­re­cek­le­ri ve fi­yat kı­ra­cak­la­rı­nın bek­len­di­ği­ni söy­le­di. Özel­lik­le Çin­li­le­rin elin­de­ki im­kan­la­rı so­nu­na ka­dar kul­la­na­rak pa­zar pay­la­rı­nı ar­tı­ra­cak­la­rı­nın ön­gö­rül­dü­ğü­ne dik­kat çe­ken Bul­gur­lu, “Av­ru­pa’da bek­le­nen sa­tış­la­rı ya­pa­ma­yan üre­ti­ci­ler ise Tür­ki­ye gi­bi pa­zar­la­ra yö­ne­le­rek re­ka­be­ti da­ha da ar­tı­ra­cak. Özel­lik­le Av­ru­pa’da­ki dur­gun­luk in­şa­at, teks­til, oto­mo­bil ol­mak üze­re bü­tün sek­tör­ler­de kü­çül­me­le­re se­bep ol­du” de­di. Bul­gur­lu, “Bi­zim dü­şün­ce­miz; En­di­şey­le mü­da­fa­aya çe­kil­mek ye­ri­ne bi­zim de teh­dit ola­rak gör­dü­ğü­müz ül­ke­le­rin pa­zar­la­rın­dan pay al­mak... Eğer Çin ge­lip Av­ru­pa’da­ki pa­zar pay­la­rı­nı yük­sel­te­cek­se Çin de çok bü­yük bir pa­zar, bi­zim de gi­dip on­la­rın pa­zar­la­rın­dan ila­ve pay ala­rak ora­da­ki kay­bı te­la­fi et­me an­la­yı­şı­mız var, bu doğ­rul­tu­da ha­re­ket edi­yo­ruz” de­di. Hü­kü­me­tin, ted­bir­ler üze­rin­de yo­ğun bir şe­kil­de ça­lış­tı­ğı­nı, kı­sa sü­re için­de açık­la­ma ya­pıl­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen Bul­gur­lu, “Dün­ya eko­no­mi­si son 100 yı­lın en de­rin kriz­le­rin­den bi­ri­ni ya­şı­yor. Kü­re­sel pa­ket­ler gü­ven or­ta­mı­nı oluş­tu­ra­ma­dı. Tür­ki­ye’de ise 2. çey­rek­te yüz­de 1.9 bü­yü­dük. Bek­len­ti, üçün­cü çey­rek­te bü­yü­me ol­ma­ya­ca­ğı, hat­ta kü­çül­me ola­ca­ğı yö­nün­de. Eko­no­miy­le il­gi­li ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor. Her­ke­se önem­li gö­rev­ler dü­şü­yor. Pa­nik ve te­la­şa se­bep ola­cak açık­la­ma­lar­dan uzak du­rul­ma­lı. Res­mi ku­rum­lar, iş­ve­ren­ler, ça­lı­şan­lar, sen­di­ka­lar el ele müş­te­rek iş bir­li­ği için­de ol­ma­lı­lar” di­ye ko­nuş­tu. HÜKÜMET YOĞUN ÇALIŞIYOR Hü­kü­me­tin ted­bir pa­ke­ti ko­nu­sun­da yo­ğun ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten Bü­lent Bul­gur­lu, “Son yüz yı­lın en bü­yük kri­zi ya­şa­nı­yor. Hü­kü­met­ten kı­sa sü­re için­de pa­ke­ti açık­la­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” de­di
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT