BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ha­ya­ta da­ir...

ha­ya­ta da­ir...

Si­ze dü­şen ö­dev ken­di­ni­zi ka­bul­len­me­niz­dir, be­nim si­zi ka­bul­len­me­min yol­la­rı­nı a­ra­mak de­ğil...ha­ya­ta da­ir... Si­ze dü­şen ö­dev ken­di­ni­zi ka­bul­len­me­niz­dir, be­nim si­zi ka­bul­len­me­min yol­la­rı­nı a­ra­mak de­ğil... ­Ken­din­den hoş­lan­ma­yan pek çok in­san gör­düm; bun­lar ön­ce baş­ka­la­rı­nın ken­di­le­ri hak­kın­da i­yi dü­şün­me­le­ri­ni sağ­lar­lar... ­Bu­nu ba­şa­rın­ca da bu se­fer ken­di­le­ri de ken­di­le­ri hak­kın­da i­yi dü­şün­me­ye baş­lar­lar... A­ma bu sah­te bir çö­züm­dür; bu baş­ka­la­rı­nın o­to­ri­te­si­nin al­tı­na gir­me­yi ka­bul­len­mek­tir... (...Ni­etzsc­he) Te­mel’in ye­ri Te­mel ve Fa­di­me ye­ni bir e­ve ta­şı­na­cak­mış... Eş­ya­la­rı ko­li­ler ha­lin­de top­la­dık­tan son­ra Fa­di­me’ye de­miş ki; “-­Ben kam­yon bul­ma­ya gi­di­yo­rum... Bu a­ra­da sen de 10 san­dı­ğı­mı­zın ba­şın­da bek­le...” ­Fa­di­me kam­yon­la bir­lik­te dö­nen Te­mel’e sor­muş: “-10 san­dı­ğı­mız ol­du­ğu­nu söy­le­miş­tin a­ma ben sa­de­ce 9 ta­ne say­dım...” -­Ha­yır 10 ta­ne var... “-­Ha­yır Te­mel 9... Say bak: 0... 1... 2...” Ayaküstü... Es­ki ba­kan­la­rın gö­zü şim­di be­le­di­ye baş­kan­lı­ğın­da imiş. Es­ki ba­kan­lar İz­mir, Ada­na, Ga­zi­an­tep, Sa­rı­yer, Kar­tal, Çan­ka­ya, Ke­çi­ören için aday ada­yı olu­yor­lar­mış. Bu es­ki ba­kan­la­rın or­tak özel­lik­le­ri ise, hep­si­nin sol kö­ken­li ol­ma­la­rı. Her­hal­de ik­ti­dar­da ol­mak­tan ümi­di kes­miş ola­cak­lar ki, be­le­di­ye baş­ka­nı ol­ma­ya ka­rar ver­miş­ler. Ta­bii se­çi­le­bi­lir­ler­se. Ay­nen Nas­ret­tin Ho­ca fık­ra­sı gi­bi. Es­ki ba­kan­la­rı ne ya­par­lar? Kır­par kır­par, be­le­di­ye baş­kan ada­yı ya­par­lar. iğ­ne­lik... AR-GE İ­ler­le­me­li fen­de, ­Yap­ma­lı bol bol de­ney... ­Ho­bi ol­ma­lı sen­de, Ar-­ge de de­ni­len şey! ­Darb­-ı me­sel­dir meşhûr, A­ra­yan bu­lur der­ler... ­Ve­rip â­le­me huzûr, ­Bu­luş yap­mak­ta hü­ner! ­Gi­der el­bet i­le­ri, İ­şin sır­rı­nı ka­pan! Ar-­ge’dir ül­ke­le­ri, ­Bi­rer sü­per güç ya­pan! (...Se­fa Ko­yun­cu) tuzaktan kumanda (...S­HOW TV-­Her Şey Da­hil) YAL­ÇIN MEN­TEŞ (Sa­fi­ye Soy­man ve Fa­ik Öz­türk’ü ça­ğı­rı­yor): Ve kar­şı­nız­da­a­a, ek­ran­la­rın Tom ve Jerry’si, Sa­fi­ye i­le Fa­i­i­ik!..” *** (...LİG TV-­Ma­ra­ton) ER­MAN TO­ROĞ­LU: Ya Şan­sal be­nim o­tur­du­ğum kol­tu­ğun ye­ri­ne e­lekt­rik­li san­dal­ye fa­lan mı koy­du­nuz?... Si­ze laf et­tik­ten son­ra, de­vam­lı çar­pı­yor bu be­ni... (...CNN TÜRK-­Fut­bol­ma­ni­a) ­Ö­MER ÇA­VU­ŞOĞ­LU: Si­zin ta­kım seb­ze çor­ba­sıy­mış. Sen zer­ze­vat­tan an­lar­sın. Söy­le ba­ka­lım o­yun­cu­lar­dan han­gi­si pı­ra­sa, han­gi­si hı­yar?... *** (...S­HOW TV-­Si­ya­set Mey­da­nı) RE­CA­İ YIL­MAZ: Baş­ta Mus­ta­fa Ke­mal A­ta­türk ol­mak ü­ze­re e­be­di­ye­te in­ti­kal et­miş tüm öğ­ret­men­le­rin Öğ­ret­men­ler Gü­nü’nü kut­lu­yo­rum!... bir film di­ya­lo­ğu! “-­To­pal­la­yan bir kö­pe­ğe ve bir ka­dı­nın göz­yaş­la­rı­na as­la i­nan­ma­ma­lı der­ler...” (...F­ri­da fil­min­den) bi­zim­ki­ler... ­SER­DAR: Bu­ra­dan a­şa­ğı at­la­sak mı?... E­MİN: De­li mi­sin, bu­ra­dan at­lar­san is­pir­top­la ka­zır­lar se­ni... SÖZ SİZ­DE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Bazı konular... 20-25 yıl­dan be­ri ga­ze­te­ni­zin oku­yu­cu­su­yum. Ak­lı­ma ta­kı­lan bir­kaç ko­nu­ya de­ğin­mek is­ti­yo­rum; 1-Sa­yın Ra­him Er’in ya­zı­la­rı­nı se­ve­rek ve zevk­le oku­mak­ta­yız... Mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­le­ri­mi­zin bo­zul­ma­ma­sı yö­nün­de et­ki­li ya­zı­lar yaz­mak­ta­dır. İki ke­li­me­den mey­da­na ge­len “En­te­lek­tü­el Bo­yut” (En­tel­lek­tü­el, Fran­sız­ca’dan di­li­mi­ze gir­miş) baş­lı­ğı, ya­zı­la­rı­na pa­ra­lel­lik açı­sın­dan bir te­zat de­ğil mi­dir?... 2-Es­ki ga­ze­te­niz ya­zar­la­rın­dan Gür­büz Azak’ın çiz­di­ği re­sim­li ro­man­la­rı o za­man­lar il­giy­le ta­kip et­miş­tik. Say­fa­la­rı­nız ara­sın­da, gün­lük çiz­gi ro­man­la­ra tek­rar yer ver­me­niz müm­kün mü­dür?... 3-Gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la ulu­sal ya­yın ya­pan ga­ze­te­le­rin ar­ka say­fa­sın­da spo­ra yer ve­ren bir­kaç ga­ze­te­den bi­ri­si­niz. Spor say­fa­sı­nı iç kıs­ma kay­dı­rıp ar­ka say­fa­nız­da rek­lam ve ha­ber­le­re yer ve­rir­se­niz da­ha iyi ol­maz mı?... (...Sa­lih Tür­koğ­lu)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT