BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sak­sı­da kur­ban ke­si­lir mi?

Sak­sı­da kur­ban ke­si­lir mi?

Kesi­lir, fa­kat o ka­dar bü­yük sak­sı, ya da şu ka­dar kü­çük bir kur­ban­lık bu­la­bi­lir­sen! Sak­sı­da kur­ban kes­mek ca­iz­dir ama yi­ne de sak­sı­da kur­ban ke-sil-mez...Kesi­lir, fa­kat o ka­dar bü­yük sak­sı, ya da şu ka­dar kü­çük bir kur­ban­lık bu­la­bi­lir­sen! Sak­sı­da kur­ban kes­mek ca­iz­dir ama yi­ne de sak­sı­da kur­ban ke-sil-mez... Sak­sı­da ke­se­mez­sen ban­yo­da ke­se­bi­lir­sin as­lın­da; ama ayak­la­rı ka­yar­sa, boy­nuz­la­rı ba­tar­sa ba­na su­rat as­mak yok! He­le ki elin­den kur­tu­lup sa­lo­na ka­çar­sa, ve he­le ki “ay­na­da­ki koç” ile tos­laş­ma­ya kal­kar­sa, ve ah he­le “vit­ri­nin için­den ge­çe­rek” dı­şa­rı­ya kaç­ma­ya ça­lı­şır­sa!.. Par­mak ço­cuk ma­sa­lın­dan kaç­ma bir par­mak koç ya­ka­lar­san; ba­cak­la­rı­nı saç las­ti­ğiy­le bağ­la ve sak­sı­da­ki çi­çe­ğin di­bi­ne aç­tı­ğın çu­ku­run ke­na­rı­na sol ya­nı­na ya­tır hay­va­nı. İki­niz de kıb­le­ye dön­müş iken; “Bis­mil­la­hi Al­la­hü­ek­ber” di­ye­rek çe­ki­ver bı­ça­ğı... * Yok yok... Bo­şu­na ta­rif et­me­ye­yim de ken­di­mi­zi kan­dır­ma­ya ça­lış­ma­ya­lım: Sak­sı­da kur­ban ke­e si­il me­ez! Ke­sil­sey­di (böy­le akıl­la­rı ve­ren bi­ri ola­rak) ön­ce ben ya­par­dım bu işi, öy­le de­ğil mi?.. Bu­nun ar­dın­dan şu so­ru ge­lir ba­na: Pe­ki sen! Sak­sı­da kur­ban kes­mi­yor­sun da ne ya­pı­yor­sun?.. Ben de her se­ne ye­ni­den an­la­tı­rım ve (bi­li­yor­su­nuz ar­tık slo­ga­na dön­müş olan) o meş­hur ya­zı­yı ko­ya­rım kö­şe­mi­ze: “Sak­sı­da kur­ban ke­sil­mez!..” (Bu se­ne hem adı­nı, hem de ya­zı­sı­nı bi­raz de­ğiş­tir­dim.) * Ben as­lın­da her se­ne şu­nu ya­pı­yo­rum: Ko­nu­yu ga­yet iyi bi­len... Ve bil­di­ği­ni de şart­la­rı­na uy­gun ola­rak ye­ri­ne ge­ti­ren, iyi ta­nı­dı­ğım bü­yük­le­ri­min, ağa­bey­le­ri­min gü­ven­di­ğim el­le­ri­ne “Kur­ban işi­mi” bı­ra­kı­yo­rum. On­lar da ben­den (ve siz­ler­den) al­dık­la­rı ve­kâ­let­ler­le, bi­zim adı­mı­za kur­ban­la­rı­mı­zı ke­si­yor­lar. Et­le­ri­ni de İh­lâs Vak­fı Öğ­ren­ci Yurt­la­rı’nda (0212513 99 00 www.ih­las­vak­fi.com ) ba­rı­nan öğ­ren­ci­le­rin tü­ket­me­si için don­du­ru­yor­lar. Ya­rın da in­şal­lah, bi­raz bu yurt­lar­dan bah­se­de­ce­ğim...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT