BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sı­kıl­dım...

Sı­kıl­dım...

F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir açık­la­ma yap­tı; “Yıl­ma­dım, yo­rul­ma­dım. Fe­ner­bah­çe’nin ba­şa­rı­sı için ça­lış­ma­ya de­vam edi­yo­rum” di­ye...F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım, geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir açık­la­ma yap­tı; “Yıl­ma­dım, yo­rul­ma­dım. Fe­ner­bah­çe’nin ba­şa­rı­sı için ça­lış­ma­ya de­vam edi­yo­rum” di­ye... Bu­nu bir ga­ze­te­de ya­yın­la­nan, “Yıl­dı­rım baş­kan­lı­ğı bı­ra­kı­yor” ha­be­ri üze­ri­ne yap­mış. Ben he­nüz F.Bah­çe Baş­kan­lı­ğı ma­ka­mın­dan yo­ru­la­nı, sı­kı­la­nı gör­me­dim! Be­nim de bık­tı­ğım bir­çok şey var ta­bi... Me­se­la her haf­ta ha­kem­le­rin eleş­ti­ril­me­sin­den, MHK’nın yer­den ye­re vu­rul­ma­sın­dan, mağ­lu­bi­yet­le­rin “so­rum­lu­la­rı­nın” aran­ma­sın­dan bık­tım! Bir­bi­ri­nin kop­ya­sı ga­ze­te ha­ber­le­rin­den, “ami­go” kö­şe ya­zar­la­rın­dan, gö­rün­tü­le­ri de­fa­lar­ca sey­ret­me­le­ri­ne rağ­men bir tür­lü “ay­nı” ka­ra­rı ve­re­me­yen ha­kem es­ki­le­rin­den, fut­bol ya­şan­tı­sı bo­yun­ca “ter­si­ne ör­nek gös­te­ri­lip” olup, ek­ran­da “ah­lak tim­sa­li” ke­si­len yo­rum­cu-fut­bol­cu­dan, hiç­bir so­nuç­tan mem­nun ol­ma­yan kö­şe ya­zar­la­rın­dan usan­dım! “Önü­müz­de­ki haf­ta bu so­nu­cu te­la­fi ede­ce­ğiz. Sa­ha­ya 3 pu­an için çı­kı­yo­ruz” di­yen fut­bol­cu­lar­dan, ağ­la­şan, mağ­lu­bi­ye­ti sü­rek­li bi­ri­le­ri­ne yık­ma­ya ça­lı­şan tek­nik di­rek­tör­ler­den, “Oyun­cu­mu Av­ru­pa’da bir­çok ku­lüp is­ti­yor” di­ye­rek fi­yat art­tır­ma­ya ça­lı­şan me­na­jer­ler­den, 90 da­ki­ka bo­yun­ca ta­kı­mı­nı des­tek­le­ye­ce­ği ye­re, “ra­kip” ta­kı­ma kü­für eden ta­raf­tar­lar­dan ve on­la­ra be­da­va bi­let ve­ren yö­ne­ti­ci­ler­den yıl­dım ar­tık! Tüm bun­la­rın ya­nın­da F.Bah­çe­li ta­raf­tar­la­rın da sı­kıl­dı­ğı öy­le çok şey var ki... Me­se­la son yıl­lar­da çok­ça G.Sa­ray şam­pi­yon­lu­ğu gör­mek­ten, hep va­de­di­len ama bir tür­lü gel­me­yen, “Av­ru­pa’da ba­şa­rı” sö­zün­den, ta­raf­tar de­ğil “müş­te­ri” gi­bi gö­rül­mek­ten, “ba­lon” trans­fer­ler­den, “res­mi” in­ter­net si­te­si­nin ken­di­ni ya­lan­la­ma­sın­dan, gol ata­ma­yan “gol­cü­den”, Se­mih‘in hep “nö­bet­te” ol­ma­sın­dan yıl­dı­lar! Ama 11 yıl­dır baş­kan­lık ya­pan Yıl­dı­rım, yıl­ma­mış, yo­rul­ma­mış. Ee­e ne de ol­sa Yıl­dı­rım; yıl­maz, yıl­dı­rır! MOTİVASYON F.Bah­çe Şam­pi­yon­lar Li­gi’nden elen­di. Mil­yon do­lar­lar, da­ha­sı, “ra­kam­lar­dan da­ha bü­yük” bek­len­ti­ler çö­pe git­ti. “Av­ru­pa Şam­pi­yo­nu” ho­ca­sıy­la sah­ne­ye çı­kan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, şim­di, “Av­ru­pa­sız” kal­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya! “Bu se­zo­nun en önem­li ma­çı han­gi­si?” di­ye so­rar­sa­nız, hiç dü­şün­me­den, “Di­na­mo Ki­ev” de­rim. F.Bah­çe’nin tek­nik kad­ro­su­na de­ğil, “mo­ti­vas­yon uz­man­la­rı­na” önem­le du­yu­ru­lur! >> Not: F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım‘ın ve­fat eden da­yı­sı, çok de­ğer­li in­san Fa­ruk Yal­çın‘a Al­lah­tan rah­met, ai­le­si­ne sa­bır di­li­yo­rum. Ba­şın sağ ol­sun Baş­kan!..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT