BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > O BİR ÖZ­GÜR ADAM

O BİR ÖZ­GÜR ADAM

Be­şik­taş’ın Şi­li­li yıl­dı­zı Tel­lo, ken­di­si­ni bu şekilde ta­nım­la­dıBe­şik­taş’ın Şi­li­li yıl­dı­zı Tel­lo, ken­di­si­ni bu şekilde ta­nım­la­dı “BÖL­GE SEÇ­Mİ­YO­RUM” Be­şik­taş’ın Şi­li­li fut­bol­cu­su Rod­ri­go Al­va­ro Tel­lo, si­yah-be­yaz­lı ta­kım­da tek­nik di­rek­tör de­ği­şik­li­ği­nin ar­dın­dan sa­de­ce ken­di­si­nin de­ğil, ta­kım­da­ki bü­tün fut­bol­cu­la­rın oyun ola­rak öz­gür­lük­le­ri­ne ka­vuş­tuk­la­rı­nı söy­le­di. Da­ha ön­ce­ki dö­nem­de de­fan­sın so­lun­da for­ma gi­yen Tel­lo gö­rev ada­mı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Spor­ting Liz­bon’da 3 se­ne de­fans­ta gö­rev yap­tım. Bu se­bep­le sı­kın­tı ya­şa­ma­dım ama Be­le­di­ye, G.An­tep ve Me­ta­list maç­la­rın­da kö­tü oy­na­dım di­ye be­nim o böl­ge­yi be­ğen­me­di­ği­mi ya­zan­lar ol­du” de­di. “ŞAM­Pİ­YON­LU­ĞA İNAN­DIK” Şi­li­li fut­bol­cu, ta­kım üze­rin­de şam­pi­yon­luk bas­kı­sı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek, “Be­şik­taş bü­yük bir ku­lüp ol­du­ğu için bu bas­kı her za­man ola­cak­tır. Ge­çen se­zon şam­pi­yon­lu­ğa çok yak­laş­tık, ka­za­na­bi­lir­dik ama ol­ma­dı. Bu se­zon yi­ne şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Çok iyi bir ta­kı­mı­mız ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum ve öy­le tah­min edi­yo­rum ki ipi gö­ğüs­le­ye­ce­ğiz’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. Şi­li­li fut­bol­cu, Tür­ki­ye’ye çok alış­tı­ğı­nı da be­lir­te­rek, “Türk in­sa­nı çok sı­cak kan­lı. Bu­ra­sı be­nim ikin­ci va­ta­nım” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT