BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Ba­ba­cı­ğım, ne­re­ler­dey­din?”

“Ba­ba­cı­ğım, ne­re­ler­dey­din?”

Nâ­zil­li ev­li­yâ­sın­dan Mu­ham­med Züh­dî Efen­di’ye, bir gün bâ­zı sev­dik­le­ri; - Efen­dim, ölen bir kim­se rü­yâ­da gö­rül­mü­yor­sa, se­bep ne ola­bi­lir? di­ye sor­du­lar.Nâ­zil­li ev­li­yâ­sın­dan Mu­ham­med Züh­dî Efen­di’ye, bir gün bâ­zı sev­dik­le­ri; - Efen­dim, ölen bir kim­se rü­yâ­da gö­rül­mü­yor­sa, se­bep ne ola­bi­lir? di­ye sor­du­lar. Ce­va­bın­da; - Ölen kim­se­nin rû­hu ha­pis­te ve­ya sor­gu­da ise, rü­yâ­da gö­rül­mez, bu­yur­du. Ve şu­nu an­lat­tı on­la­ra: Haz­ret-i Ömer’in oğ­lu, ba­ba­sı­nı, öl­dük­ten beş se­ne son­ra rü­yâ­da gö­rün­ce; - Ba­ba­cı­ğım ne­re­ler­dey­din? Sen­den hiç ha­ber ala­ma­dık, de­di. Ba­ba­sı sor­du: - Ben öle­li ne ka­dar ol­du? - Beş se­ne ba­ba­cı­ğım. Bu­yur­du ki: - Beş se­ne­dir sor­gu­day­dım oğ­lum. Her şe­yi in­ce in­ce sor­du­lar. Me­se­lâ göz­den ırak bir yer­de yı­kık bir köp­rü var­dı. “Onu ni­ye tâ­mir et­tir­me­din?” de­di­ler. Çok şü­kür he­sa­bım bu­gün bit­ti. - Ce­vap ve­re­me­di­ğin ol­du mu ba­ba­cı­ğım? - Ol­du ta­bi­i. - Pe­ki na­sıl kur­tul­dun? - Rab­bi­min ih­sa­nıy­la oğ­lum. O’nun rah­me­ti ol­ma­say­dı kur­tu­la­maz­dım. KİM­SE­Yİ AYIP­LA­MA! Bir gün de sev­di­ği bir gen­ce; - Ev­lâ­dım, Müs­lü­man­lar­dan hiç kim­se­yi, bir ku­su­run­dan do­la­yı ayıp­la­ma, bu­yur­du. De­li­kan­lı arz et­ti: - Ama ho­cam, öy­le şey­le­re şâ­hit olu­yo­ruz ki, ayıp­la­ma­mak el­de de­ğil. - Ol­sun, yi­ne de kim­se­yi ayıp­la­ma. - Hik­me­ti ne efen­dim? - Çün­kü bir kim­se, bir Müs­lü­ma­nı, töv­be et­ti­ği bir ku­su­run­dan do­la­yı ayıp­lar­sa, o kim­se, bu ku­su­ru iş­le­me­den öl­mez. Ayıp­la­ya­cak­san ken­di­ni ayıp­la. Ken­di ku­su­ru­nu gör. Ken­di­ni kö­tü­le. Ay­na­ya bak, ken­din­den utan. Baş­ka­sıy­la de­ğil, ken­din­le uğ­raş, bu­yur­du. Ve ek­le­di: - Çün­kü se­nin en bü­yük düş­ma­nın, ken­di nef­sin­dir oğ­lum. O se­ni Ce­hen­ne­me sok­mak için uğ­ra­şı­yor. > www.go­nul­sul­tan­la­ri.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.si­ir­ler­le­men­ki­be­ler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT