BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­ra­il, İ­ran’ı ­VU­RA­CAK!

İs­ra­il, İ­ran’ı ­VU­RA­CAK!

İ­ran dev­let te­le­viz­yo­nu, İs­ra­il­li üst dü­zey bir yet­ki­li­nin, “İ­ran’a sal­dı­rı i­çin ABD i­le or­tak o­pe­ras­yon en i­yi o­la­nı, an­cak biz ABD’siz p­lan ü­ze­rin­de de ça­lı­şı­yo­ruz” i­fa­de­le­ri­ne yer ver­di.> TAH­RAN İran dev­let te­le­viz­yo­nu­nun, İs­ra­il ga­ze­te­si The Je­ru­sa­lem Post’tan ak­tar­dı­ğı ha­be­re gö­re, Tel Aviv yö­ne­ti­mi, ABD’nin yar­dı­mı ol­ma­dan İran’a kar­şı ha­va sal­dı­rı­sı dü­zen­le­ye­cek. “Was­hing­ton’un İran’a sal­dı­rı­ya ye­şil ışık yak­ma­ma­sı” üze­ri­ne İs­ra­il’in tek ba­şı­na ha­re­ke­te geç­me ka­ra­rı al­dı­ğı be­lir­til­di. Te­le­viz­yo­nun ha­be­ri­ne gö­re, ga­ze­te, adı açık­lan­ma­yan İs­ra­il­li üst dü­zey bir yet­ki­li­nin, “İran’a sal­dı­rı ko­nu­sun­da ABD ile or­tak ha­re­ket et­me­miz el­bet­te en iyi ola­nı, an­cak biz ABD’siz plan üze­rin­de de ça­lı­şı­yo­ruz” şek­lin­de­ki ifa­de­si­ni ak­tar­dı. Ha­ber­de, Irak ha­va sa­ha­sı­nın Ame­ri­kan güç­le­rin­ce kon­trol edil­di­ği, do­la­yı­sıy­la bu ül­ke­nin yar­dı­mı ol­ma­dan her­han­gi bir sal­dı­rı­nın im­kan­sız gö­rün­dü­ğü bil­gi­si­ne de yer ve­ril­di. İRAN KORK­MU­YOR İran dev­let te­le­viz­yo­nu, 10 Tem­muz­da Irak­lı kay­nak­la­ra da­ya­na­rak ver­di­ği ha­be­rin­de, ABD’nin İran’a kar­şı her­han­gi bir sal­dı­rı için Irak ha­va sa­ha­sı­nı İs­ra­il jet­le­ri­nin kul­la­nı­mı­na aç­tı­ğı­nı du­yur­muş­tu. Ha­ber­de, İs­ra­il sa­vaş uçak­la­rı­nın Ür­dün üze­rin­den Irak’ta­ki ABD ha­va üs­le­ri­ne iniş kal­kış yap­tı­ğı id­di­a edil­miş­ti. İs­ra­il’in 28 Ma­yıs-12 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da Ak­de­niz’de yüz­ler­ce sa­vaş uça­ğı­nın ka­tı­lı­mıy­la yap­tı­ğı uzun men­zil­li ha­va tat­bi­ka­tı­nın, “İran’a sal­dı­rı­nın bir pro­va­sı” ol­du­ğu dün­ya ba­sı­nın­da yer al­mış­tı. Tah­ran yö­ne­ti­mi, “33 gün sa­va­şın­da Hiz­bul­lah’a ye­ni­len bir or­du, İran kar­şı­sın­da du­ra­maz” açık­la­ma­sın­da bu­lun­muş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT