BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Ban­ka­la­rın k­re­di im­kânlar­ı daha da ar­tı­rı­la­cak

Ban­ka­la­rın k­re­di im­kânlar­ı daha da ar­tı­rı­la­cak

Hü­kü­me­tin üze­rin­de ça­lış­tı­ğı eko­no­mik ted­bir­ler pa­ke­ti çer­çe­ve­sin­de, ban­ka­la­rın Mer­kez Ban­ka­sı nez­din­de­ki dö­viz mev­du­atı mun­zam kar­şı­lık ora­nı yüz­de 11’den yüz­de 9’a dü­şü­rü­le­cek> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA 3 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK Ekonomik paketle, ban­ka­la­rın 2.5 -3 mil­yar do­lar do­la­yın­da bir kay­na­ğı Mer­kez Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan ser­best bı­ra­kıl­mış ola­cak. Mev­du­at­ta­ki 50 bin YTL’lik teminat sı­nı­rı­nın da önem­li mik­tar­da ar­tı­rıl­ma­sı he­def­le­niyor. Dün­ya­da ya­şa­nan eko­no­mik kriz­den Tür­ki­ye’nin en az ha­sar­la çık­ma­sı için hü­kü­me­tin üze­rin­de ça­lış­tı­ğı eko­no­mik pa­ket kap­sa­mın­da ban­ka­la­rın kre­di ver­me im­kan­la­rı­nın ar­tı­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Ay­rı­ca ban­ka­lar­da­ki mev­du­at­la­rın sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı için ye­ni teş­vik­le­rin gün­de­me ge­ti­ril­me­si plan­la­nı­yor. Ön­ce­lik­le mev­du­at­ta­ki 50 bin YTL’lik gü­ven­ce sı­nı­rı­nın sı­nır­sız ol­ma­sa da önem­li mik­tar­da ar­tı­rıl­ma­sı he­def­le­nir­ken, ban­ka­la­rın dö­viz he­sap­la­rın­da­ki mun­zam kar­şı­lık ora­nı­nın da yüz­de 11’den yüz­de 9 ve­ya 9.5’a dü­şü­rül­me­si bek­le­ni­yor. Mev­cut dü­zen­le­me­de mec­bu­ri kar­şı­lık­lar TL yü­küm­lü­lük­le­ri için yüz­de 6, ya­ban­cı pa­ra yü­küm­lü­lük­le­ri için yüz­de 11 ola­rak uy­gu­la­nı­yor. Dö­viz tev­di­at he­sap­la­rı­nın mun­zam kar­şı­lık ora­nı yüz­de 11’den yüz­de 9’a dü­şü­rül­me­si du­ru­mun­da ban­ka­la­rın 2.5 -3 mil­yar do­lar do­la­yın­da bir kay­na­ğı Mer­kez Ban­ka­sı ta­ra­fın­dan ser­best bı­ra­kıl­mış ola­cak. Top­lan­tı­lar­da, mev­du­at­la­rın sü­re­si­nin uza­tıl­ma­sı da gün­de­me gel­di. Uzun va­de­li mev­du­atın teş­vi­ki ama­cıy­la, bu tür mev­du­at­ta­ki yüz­de 15’lik sto­paj ora­nı­nın aşa­ğı çe­ki­le­bi­le­ce­ği tar­tı­şı­lır­ken, ban­ka­la­rın ra­hat­la­tıl­ma­sı için ge­re­kir­se bu ted­bi­rin de pa­ke­te ko­nu­la­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Ay­rı­ca iş­siz­lik fo­nun­dan ban­ka­lar ara­cı­lı­ğıy­la re­el sek­tö­re kre­di açıl­ma­sı da tar­tı­şı­lan ted­bir­ler ara­sın­da yer alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT