BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­Ka­tı kalp­li­li­ğin se­be­bi!

­Ka­tı kalp­li­li­ğin se­be­bi!

Al­lah adam­la­rı kal­bin ka­tı­laş­ma­sın­dan çok kor­kar­lar­dı.Al­lah adam­la­rı kal­bin ka­tı­laş­ma­sın­dan çok kor­kar­lar­dı. Kalb­le­ri yu­mu­şak göz­le­ri yaş­lı olur­du. Kalb ka­tı­lı­ğı­na se­bep olan iş­ler­den ka­çı­nır­lar­dı. Kalb ka­tı­lı­ğı­nın bel­li baş­lı se­bep­le­rin­den bi­ri de çok ye­mek­tir, tok­luk­tur, bu­yu­rur­lar­dı. Tok­lu­ğun, çok ye­me­nin na­maz­da hu­şu­ya ma­ni ol­du­ğu­na ina­nır­lar­dı. Çün­kü do­yun­ca­ya ka­dar ye­mek yi­yen bir kim­se, tok kar­nı­na hu­şu ile na­maz kıl­mak is­ter­se bu­na mu­vaf­fak ola­maz. Re­sû­lul­lâh efen­di­miz, gün­ler­ce ye­mek ye­mez, aç­lık­tan mü­ba­rek kar­nı­na taş bağ­lar­dı. Aç du­ra­nın ba­si­re­ti açı­lır. An­la­yış ka­bi­li­ye­ti ar­tar. Ha­dis-i şe­rif­ler­de, “Aç du­ra­nın id­ra­ki ar­tar, ze­kâ­sı açı­lır” ve “Te­fek­kür, iba­de­tin ya­rı­sı, az ye­mek ise ta­ma­mı­dır” bu­yu­rul­du. Çok yi­yen çok uyur, çok uyu­ya­nın da öm­rü bo­şa geç­miş olur. Çok yi­yen sar­hoş gi­bi olur, di­ma­ğı yor­gun­la­şır. Ze­kâ­sı, zih­ni du­mu­ra uğ­rar. Aç­lık, kalb­de in­ce­lik do­ğu­rur. Ha­dis-i şe­rif­te, “Az yi­ye­nin içi nur­la do­lar ve Al­la­hü teâ­lâ, az yi­yip içen ve be­de­ni ha­fif olan mü­mi­ni se­ver” bu­yu­rul­du. Aç­lık­ta ar­zu­lar kı­rı­lır, nef­si­miz uy­sal­la­şır, ser­keş­li­ği kal­kar. Çok ye­mek, gaf­le­ti do­ğu­rur. Gaf­let de kal­bi ka­tı­laş­tı­rır. Kal­bin ka­tı­laş­ma­sı, in­sa­nı Al­la­hü te­âlâ­dan uzak­laş­tı­rır. Al­la­hü te­âlâ­dan uzak­lık ise, Ce­hen­ne­me gö­tü­rür. Az­gın bir atı zapt et­mek zor ol­du­ğu gi­bi, çok ye­dir­mek­le azan nef­si zapt et­mek de zor­dur. Aç­lık­la ter­bi­ye­si ko­lay­la­şır. Ha­dis-i şe­rif­te, “İn­san kal­bi tar­la­da­ki ekin, ye­mek ise yağ­mur gi­bi­dir. Faz­la su eki­ni ku­rut­tu­ğu gi­bi, faz­la gı­da da kal­bi öl­dü­rür” bu­yu­rul­du. Her za­man tok olan şef­kat­siz ve mer­ha­met­siz olur. Tok, acın hâ­li­ni bil­mez. Çok yi­yen sert ve ka­tı kalb­li olur. Ha­dis-i şe­rif­te, “Çok yi­yip iç­mek­le kal­bi­ni­zi öl­dür­me­yin!” bu­yu­rul­du. Si­nir­le­ri­ne ha­kim olan kim­se hu­zur­lu olur. Aç­lık, gü­nah iş­le­me ar­zu­su­nu kı­rar, kö­tü­lük et­me­ye ma­ni olur. Ha­dis-i şe­rif­te, “Aç­lık ve su­suz­luk­la nefs­le ci­had et­mek, Al­lah yo­lun­da ci­had gi­bi­dir” bu­yu­rul­du. Has­ta­lık­la­rın ço­ğu çok ye­mek­ten ile­ri ge­lir. Ha­dis-i şe­rif­te, “Çok yi­yip iç­mek has­ta­lık­la­rın ba­şı­dır” bu­yu­rul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT