BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Piş­me­yen ha­mur!..

Piş­me­yen ha­mur!..

Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî haz­ret­le­ri­nin her hâ­li sün­net-i se­niy­ye­ye tam uy­gun idi.Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî haz­ret­le­ri­nin her hâ­li sün­net-i se­niy­ye­ye tam uy­gun idi. Me­se­lâ Re­sû­lul­lah Efen­di­miz, bir gün es­hâ­bı ile ek­mek pi­şir­miş­ler­di tan­dır­da. Sa­hâ­be­den her bi­ri ha­mu­ru­nu alıp, eliy­le kız­gın tan­dı­ra ya­pış­tır­dı. Efen­di­miz “aley­his­se­lam” da mü­bâ­rek eli­ne ha­mur alıp, ya­pış­tır­dı tan­dı­rın sı­cak göv­de­si­ne. Bir müd­det bek­le­yip, son­ra al­dı­lar tan­dır­dan. Bü­tün ha­mur­lar piş­miş­ti. Ama bi­ri ha­riç. Re­sû­lul­la­hın “aley­his­se­lam” ha­mu­ru ol­du­ğu gi­bi du­ru­yor­du. Çün­kü Onun mü­bâ­rek eli her ne­ye te­mas et­se, dün­ya­da da, âhi­ret­te de o şe­yi ateş yak­maz. Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî haz­ret­le­ri de Re­sû­lul­la­hın bu sün­ne­ti­ne uy­mak için bir gün tan­dır ba­şı­na gel­di bâ­zı ta­le­be­siy­le. Her bi­ri, el­le­ri­ne bi­raz ha­mur alıp, ya­pış­tır­dı­lar kız­gın tan­dı­ra. Bu bü­yük ve­lî de ha­mu­ru­nu ya­pış­tır­dı. “SÜNNETE UYDUK” Az bek­le­yip, son­ra al­dı­lar tan­dır­dan. Bi­ri hâ­riç, bü­tün ha­mur­lar piş­miş­ti. Piş­me­yen ha­mur, bu bü­yük ve­lî­nin ha­mu­ruy­du. Bu­nu gö­rün­ce; - Çok şü­kür, bun­da da sün­ne­te uy­duk, bu­yur­du. *** Kıy­met­li oku­yu­cu­la­rım... Yak­la­şık 30 yıl­dan be­ri, ge­rek “Şi­ir ha­lin­de” ve ge­rek­se “Ne­sir ola­rak” ga­ze­te­miz­de ya­yın­lan­mış olan men­kı­be­le­rin ta­ma­mı, “6000”den faz­la olup, www.go­nul­sul­tan­la­ri.com isim­li si­te­ye ko­nul­muş ve si­te ya­yı­na gir­miş­tir. Bil­gi­le­ri­ni­ze su­nar, ha­yır­lı gün­ler di­le­rim efen­dim. Say­gı­la­rım­la. A. U.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100901
  % 0.76
 • 5.2606
  % -0.56
 • 5.9703
  % -0.92
 • 6.8707
  % -0.45
 • 216.572
  % -0.57
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT