BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Barış için İstanbul’da buluştular

Barış için İstanbul’da buluştular

Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün ça­ba­la­rıy­la Üç­lü Zir­ve’de bir ara­ya ge­len ‘düş­man kar­deş­ler’ Pa­kis­tan ve Af­ga­nis­tan’ın li­der­le­ri, ba­rış için iş bir­li­ği ta­ahhü­tün­de bu­lun­du> Er­han Yıl­maz İS­TAN­BUL İHA İs­tan­bul’da ger­çek­leş­ti­ri­len Tür­ki­ye-Af­ga­nis­tan-Pa­kis­tan Üç­lü Zir­ve Top­lan­tı­sı’nda, söz ko­nu­su ül­ke­ler ara­sın­da, te­rör­le mü­ca­de­le baş­ta ol­mak üze­re çe­şit­li ko­nu­lar­da iş bir­li­ği im­kân­la­rı gö­rü­şül­dü. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Af­ga­nis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Ha­mid Kar­zai ve Pa­kis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Asıf Ali Zer­da­ki’nin bir ara­ya gel­diği zir­ve­de iki ül­ke ara­sın­da­ki prob­lem­ler de ma­sa­ya ya­tı­rı­l­dı. Ba­sı­na ka­pa­lı ger­çek­le­şen gö­rüş­me­nin so­nun­da, zir­ve­de ka­bul edi­len or­tak açık­la­ma ya­zı­lı ola­rak ba­sı­na da­ğı­tıl­dı. Açık­la­ma­da, 30 Ni­san 2007 ta­ri­hin­de baş­la­tı­lan An­ka­ra sü­re­ci­ni da­ha ile­ri bir se­vi­ye­ye ta­şı­mak ama­cıy­la Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın da ka­tı­lı­mıy­la böl­ge­sel ve ulus­la­ra­ra­sı ko­nu­lar­da sa­mi­mi ve ve­rim­li gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­ti­ril­di­ği be­lir­ti­le­rek, “Li­der­ler ara­la­rın­da­ki si­ya­si di­ya­lo­ğun ya­pı­lan­dı­rıl­mış ve kap­sam­lı bir bi­çim­de de­vam et­me­si yö­nün­de ta­ah­hüt­te bu­lun­muş­lar­dır” de­nil­di. İŞ BİR­Lİ­Ğİ­NE DE­VAM “Üç cum­hur­baş­ka­nı, hem 2007’de, hem de 30 Ekim 2008 ta­rih­li or­tak bil­di­ri­ye atıf­ta bu­lu­na­rak böl­ge­de gü­ven­lik, is­tik­râr ve ba­rış ile eko­no­mik kal­kın­ma­nın teş­vik edil­me­si­ne yö­ne­lik ta­ahhüt­le­ri­ni tekrarlamıştır” de­ni­len açık­la­ma­da, “Böl­ge­de­ki bü­tün ül­ke­le­rin top­rak bü­tün­lü­ğü, bir­li­ği ve ege­men­li­ği­ne say­gı gös­te­ril­me­si, ko­run­ma­sı ve des­tek­len­me­si­nin ya­nı sı­ra di­ğer dev­let­le­rin içiş­le­ri­ne mü­da­ha­le et­me­me ve içiş­le­ri­ne ka­rış­ma­ma il­ke­le­ri­ne uyul­ma­sı ge­rek­ti­ği tek­rar te­yit edil­miş­tir” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di. Aile, Boğaz’da bir araya geldi Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün ça­ba­la­rı so­nu­cu, ‘düş­man kar­deş­ler’ Af­ga­nis­tan ve Pa­kis­tan İs­tan­bul’da Fo­ur Sea­sons Ote­li’nde bir ara­ya gel­di. Üç­lü Zir­ve Top­lan­tı­sı’nda, Af­ga­nis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Ha­mid Kar­za­i ve Pa­kis­tan Cum­hur­baş­ka­nı Asıf Ali Zer­da­ri, Tür­ki­ye’nin ara­bu­lu­cu­lu­ğuy­la sa­mi­mi bir or­tam­da ara­la­rın­da­ki me­se­le­le­ri tar­tış­tı­lar. Baş­ta te­rör ol­mak üze­re iki ül­ke ara­sın­da­ki prob­lem­le­rin ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı­ğı zir­ve­de, iş bir­li­ği­ne gi­dil­me­si ko­nu­sun­da mu­ta­bık ka­lı­nan mad­de­ler şöy­le sı­ra­lan­dı: “Fark­lı se­vi­ye­ler­de ya­pı­lan­dı­rıl­mış ve kap­sam­lı di­ya­lo­ğun de­vam et­ti­ril­me­si. As­ke­rî eği­tim da­hil ol­mak üze­re üç­lü as­ke­ri iş­bir­li­ği. Te­rör ve uyuş­tu­ru­cuy­la mü­ca­de­le­de ge­liş­ti­ril­miş gü­ven­lik iş­bir­li­ği. Ener­ji pro­je­le­ri. Ula­şım ko­ri­dor­la­rı.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT