BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TRABZON’un evi güzel

TRABZON’un evi güzel

Turk­cell Sü­per Lig’in li­de­ri, 322 gün­dür sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı hiç­bir ma­çı kay­bet­me­diTurk­cell Sü­per Lig’in li­de­ri, 322 gün­dür sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı hiç­bir ma­çı kay­bet­me­di EN SON G.BİRLİĞİ OFTAŞ Turk­cell Sü­per Lig’de ya­rın li­gin di­bin­de­ki Ko­ca­elis­por’u ağır­la­ya­cak olan Trab­zons­por, 322 gün­dür sa­ha­sın­da mağ­lu­bi­yet yü­zü gör­me­di. Bor­do-ma­vi­li­ler, evin­de­ki son ye­nil­gi­si­ni, ge­çen se­zo­nun 19. haf­ta­sın­da G.Bir­li­ği Of­taş kar­şı­sın­da al­mış­tı. Trab­zons­por, bu maç son­ra­sı ken­di sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı 13 maç­ta 8 ga­li­bi­yet 5 de be­ra­ber­lik al­dı. At­tı­ğı 19 go­le kar­şı­lık ka­le­sin­de 9 gol gö­ren Ka­ra­de­niz eki­bi, 19 Ocak 2008’den bu ya­na sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı lig maç­la­rın­da yüz­de 62’lik ba­şa­rı gra­fi­ği ya­ka­la­dı. ‘DEVREYE LİDER GİRECEĞİZ’ Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, Ko­ca­elis­por ma­çı ön­ce­si Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal’a ve ta­kı­ma mo­ral ver­di. Kay­se­ris­por ma­çı son­ra­sı mo­ra­li bo­zu­lan Şe­ner, Ko­ca­elis­por ma­çıy­la ye­ni bir ga­li­bi­yet se­ri­si ya­ka­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal’a ve ta­kı­ma olan gü­ven­le­ri­nin tam ol­du­ğu­nu be­lir­ten Şe­ner, “İlk ya­rı­yı li­der bi­ti­re­ce­ğiz. Bu­nun için dev­re ara­sı­na ka­dar olan üç ma­çı­mız­dan da ga­li­bi­yet­le ay­rıl­mak zo­run­da­yız” di­ye ko­nuş­tu. > Gök­men ŞA­HİN-Trab­zon (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT